FSD2048 Nuorten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet paikallistasolla 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto
  • Suomen Kuntaliitto

Asiasanat

julkiset palvelut, kansalaistoiminta, kunnallispolitiikka, nuoret, poliittinen osallistuminen, vaikuttaminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin 15 - 30-vuotiaiden nuorten suhtautumista paikallisdemokratiaan. Vastaajien suhtautumista kunnallispolitiikkaan, puoluepolitiikkaan ja kunnallisiin palveluihin tiedusteltiin väitelausein. Väittämien avulla kartoitettiin myös mielipiteitä eriarvoisuudesta, maahanmuuttajista sekä poliittisista vaikuttamistavoista ja -kanavista. Vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin luonnehdinnat, kuten paikallinen kansalainen ja globaalin yhteisön jäsen, kuvaavat vastaajia. Edelleen tiedusteltiin äänestäisivätkö he seuraavissa kunnallisvaaleissa, jos heillä olisi äänioikeus. Vastaajilta, jotka eivät äänestäisi, kysyttiin äänestämättä jättämisen syitä ja vastaajilta, jotka äänestäisivät, tiedusteltiin puolestaan, mitkä seikat vaikuttaisivat ehdokkaan valintaan. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät syksyn 2004 kunnallisvaaleissa ja mitä puolueita voisivat äänestää, jos vaalit olisivat nyt.

Vastaajilta kysyttiin toimiiko kunnassa, ja jos toimii niin kuinka, jokin nuorten edustuksellinen ryhmä ja nuoria aktivoivia projekteja. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka paljon eri tahoilla - kunnanvaltuustosta mediaan - on valtaa. Mielipiteitä kunnallispolitiikkasta kartoitettiin edelleen väitelausein, joiden teemoina olivat mm. kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa kunnallispolitiikkaan, nuoret ja kunnallispolitiikka sekä vastaajien kunnallispoliittinen aktiivisuus ja osallistumishalukkuus. Nuorten aktiivisuutta selvitettiin myös kysymällä, ovatko he osallistuneet tai olisivatko kiinnostuneet osallistumaan organisaatioiden ja järjestöjen, esimerkiksi oppilaskunnan ja luonto- tai eläinsuojeluyhdistyksen, toimintaan tai erilaisiin toimenpiteisiin kuten kunnallisaloitteeseen. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka paljon vastaajat luottaisivat eri toimijoihin, kuten kavereihin ja kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin, jos he olisivat poliittisesti aktiivisia. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat nuorten kannalta kunnan toimintaan eri toimenpidealueilla ja palveluissa, kuten asumisasioissa ja kulttuuripalveluissa, sekä haluaisivatko he osallistua näitä toimenpidealueita ja palveluita koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, mahdollinen opiskelupaikka ja -ala sekä mahdollinen työskentelysektori ja -ala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.