FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Paronen, Olavi (UKK-instituutti)

Asiasanat

Tampere, asuinympäristö, avuntarve, elintavat, ruokatottumukset, sosiaalipalvelut, terveys, terveyspalvelut, turvallisuus

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaan ja ruokatottumuksiin, liikuntaan, elintapamuutoksiin, kotiavun tarpeeseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, asuinympäristöön sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Se jatkoi vuosina 1990, 1993 ja 1996 tehtyjen kyselyjen sarjaa.

Vastaajien terveydentilaa selvitettiin kysymällä arviota nykyisestä terveydentilasta sekä tietoa mahdollisesta pitkäaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta ja sen työntekoa tai jokapäiväisiä tehtäviä haittaavasta vaikutuksesta. Lisäksi tiedusteltiin tarkemmin erilaisista oireista ja vaivoista, kuten masentuneisuudesta, unettomuudesta tai huonomuistisuudesta.

Ruokatottumuksien selvittämiseksi kysyttiin mitä rasvaa ja millaista piimää vastaaja tavallisesti käyttää. Liikkumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he harrastavat liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan, joko vapaa-ajalla tai työ- ja asiointimatkoilla. Myös pituutta ja painoa tiedusteltiin. Vastaajilta kysyttiin myös tupakoivatko he nykyisin ja kuinka usein he käyttävät alkoholia. Lisäksi tiedusteltiin mahdollisista terveydellisistä syistä tehdyistä elintapamuutoksista, muun muassa laihduttamisesta ja luomutuotteiden käytöstä.

Avun tarpeeseen ja auttamiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, saivatko he edellisen vuoden aikana kodin ulkopuolista apua erilaisissa arkeen liittyvissä toiminnoissa kuten talous- tai kotitöissä tai kaupassa käynnissä tai muussa asioinnissa. Lisäksi kysyttiin, mistä apua oli saatu. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, onko heidän lähipiirissään ikääntynyt, vammainen tai pitkäaikaisesti sairas henkilö, jota he auttavat säännöllisesti.

Terveyspalveluiden käyttöä selvitettiin kysymällä vastaajilta sairaalassa hoidettavana olosta sekä eri lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla käynneistä. Hammaslääkärillä käynneistä kysyttiin erikseen. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tyytyväisyyttään käyttämiinsä terveyspalveluihin, sekä syitä mahdolliseen tyytymättömyyteen.

Sosiaalipalveluista vastaajilta kysyttiin eri palveluiden, kuten lasten päivähoitopalveluiden tai toimeentulotukipalveluiden käytöstä sekä tiedusteltiin sitä, kuinka tyytyväisiä käytettyihin palveluihin oltiin ja mikä aiheutti mahdollisen tyytymättömyyden. Sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden tuottamisesta esitettiin myös joitakin yleisluonteisia väittämiä, joihin pyydettiin vastaajilta mielipidettä. Lisäksi kysyttiin mielipidettä sosiaaliturvan riittävyydestä eri väestöryhmien osalta.

Vastaajien kokemaa turvallisuutta kartoitettiin kysymyksillä eri asioiden, kuten toimeentulo-ongelmien tai väkivallan pelon, aiheuttamasta huolesta tai turvattomuudesta, sekä tiedustelemalla arviota omasta sosiaalisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Lopuksi vastaajilta kysyttiin arviota eri asuinympäristöön liittyvistä asioista, kuten luonnonympäristöstä ja naapuristosta, sekä tiedusteltiin kuinka usein asuinympäristössä esiintyy erilaisia häiriöitä, kuten liikenteen tai teollisuuden melua tai ilkivaltaa. Erikseen kysyttiin sitä, miten turvallisena vastaajat pitävät liikkumista omalla asuinalueellaan jalkaisin tai pyörällä. Lopuksi kysyttiin vielä väkivallan tai pelottavien uhkausten kohteeksi joutumisesta viimeisen vuoden aikana omalla asuinalueella.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, kotitalouden henkilömäärä ja alle 16 -vuotiaiden lasten lukumäärä, koulutus, pääasiallinen toiminta sekä työttömyyden kesto. Lisäksi aineistossa on mukana tieto siitä, missä osassa Tamperetta kukin vastaaja asuu.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.