FSD2342 European Social Survey 2006: Suomen aineisto

Tekijät

  • Jowell, Roger (City University. Centre for Comparative Social Surveys)
  • ESS Central Coordinating Team
  • Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Asiasanat

eläkkeet, elämänkaari, hyvinvointi, joukkoviestimet, maahanmuutto, osallistuminen, perheet, poliittinen osallistuminen, siirtolaisuus, sosiaalinen pääoma, sosiaaliset suhteet, syrjintä, terrorismi, turvallisuus, tyytyväisyys, uskonnollinen käyttäytyminen

Sisällön kuvaus

Tutkimus käsitteli useita eri aihealueita, kuten median käyttöä ja sosiaalista luottamusta; kiinnostusta, luottamusta ja osallistumista politiikkaan, poliittista sitoutuneisuutta ja suuntautuneisuutta, tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen ja joihinkin erikseen mainittuihin yhteiskunnan palveluihin; koettua hyvinvointia ja ulossulkemista, uskonnollisia mielipiteitä, koettua syrjintää sekä kansallista ja etnistä identiteettiä. Nämä teemat toistuvat ESS-tutkimuskierroksilla.

Vaihtuvien osioiden aiheina tällä kierroksella olivat elämäntapahtumien ajoittuminen, käsitykset miesten ja naisten elämänvaiheista sekä eläkkeet. Kysymykset käsittelivät myös osallistumista vapaaehtois- tai hyväntekeväisyystoimintaan, henkilökohtaista hyvinvointia ja tyytyväisyyttä työhön ja palkkaan.

Itsetäytettävät ns. perävaunulomakkeet sisälsivät vastaajien perusarvoja 21 väitelauseen avulla kartoittavan Schwartzin arvomittarin (Human Values Scale) ja päälomakkeen laatua kontrolloivia testikysymyksiä. Lisäksi esitettiin kysymyksiä tuloeroista ja palkoista.

Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.