FSD2556 Eduskuntavaalitutkimukset 2003-2019: yhdistetty aineisto

Tekijät

  • Vaalitutkimuskonsortio
  • Karvonen, Lauri (Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen)
  • Paloheimo, Heikki (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))
  • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

Internet, demokratia, eduskuntavaalit, ehdokkaat, joukkoviestimet, kansanedustajat, luottamus, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalikampanjat, vaalikoneet, vaaliohjelmat (suunnitelmat), vaalipiirit, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tämä englanninkielinen yhdistelmäaineisto koostuu vuosien 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019 eduskuntavaalien jälkeen kerättyjen aineistojen harmonisoiduista muuttujista. Yhdistetyt aineistot FSD1260, FSD2269, FSD2653, FSD3067 ja FSD3467 ovat osa Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset -sarjaa ja niiden käyntikyselyosuudet muodostavat Suomen osuuden kansainvälisestä CSES-hankkeesta.

Yhdistelmäaineiston harmonisoidut muuttujat on nimetty fnes-alkuisiksi muuttujiksi (Finnish National Election Studies). Fnes-muuttujat koostuvat yhdestä tai useammasta eri kyselyaallon eli sarjan yksittäisen kyselyn muuttujasta. Kyselyaaltojen muuttujat on koodattu Tietoarkistossa uudelleen siten, että ne ovat keskenään vertailukelpoisia, ja yhdistetty tämän jälkeen fnes-muuttujaksi. Yhdistelmäaineiston mukana toimitetaan taulukko (bgF2556_eng.csv), josta käy ilmi, mitkä yksittäisten kyselyaaltojen muuttujat vastaavat mitäkin fnes-muuttujaa. Taulukko sisältää myös tiedot muuttujien aihealueista ja sisällöstä, muuttujien vertailtavuuteen liittyvät kommentit sekä aineiston harmonisoinnissa käytetyt SPSS-syntaksikomennot kommentteineen. Yhdistettyihin aineistoihin liittyvät muuttujatiedot ovat myös saatavilla Tietoarkiston englanninkielisessä Loda-pitkittäisaineistoportaalissa (https://loda.fsd.tuni.fi/).

Yhdistelmäaineiston muuttujista noin 130 on ollut mukana jokaisella kyselyaallolla. Lisäksi yli 200 muuttujaa on sisällytetty useampaan kuin yhteen kyselyyn. Loput muuttujat ovat yksittäisiä. Usein toistuvia muuttujia ovat muun muassa vastaajan kiinnostus politiikkaan, äänestäminen ja äänestämättä jättäminen, demokratiaa koskevat kysymykset sekä poliittisia asenteita mittaavat kysymykset.

Taustatietoina vastaajista on kerätty sarjan aikana kaiken kaikkiaan noin 70 eri muuttujaa. Kerätyistä taustatiedoista osa toistuu kaikissa sarjan kyselyissä, osa vain joissakin ja osa vain yhdessä kyselyssä. Kaikissa aineistoissa toistuvat taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli, ammatti, asuinkunta ja asuinalueen tyyppi sekä vaalipiiri, koulutus, kotitalouden yhteenlasketut bruttotulot, kotitalouden lasten lukumäärä, kaikkien kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä, vastaajan kuuluminen kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön, uskonnollisuus, syntymävuosi, siviilisääty, työllisyystilanne nyt ja viimeisen kahdentoista kuukauden aikana, työttömyysjaksot, ammatti (ISCO-08), äidinkieli ja kotitaloudessa käytetty kieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.