FSD2556 Eduskuntavaalitutkimukset 2003-2015: yhdistetty aineisto

Tekijät

  • Vaalitutkimuskonsortio
  • Karvonen, Lauri (Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen)
  • Paloheimo, Heikki (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))
  • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

Internet, eduskuntavaalit, ehdokkaat, kansanedustajat, luottamus, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalipiirit, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tämä yhdistelmäaineisto koostuu vuosien 2003, 2007, 2011 ja 2015 eduskuntavaalien jälkeen kerättyjen aineistojen harmonisoiduista muuttujista. Aineistossa yhdistetyt kyselyt FSD1260, FSD2269, FSD2653 ja FSD3067 ovat osa Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset -sarjaa ja niiden käyntikyselyosuudet muodostavat Suomen osuuden kansainvälisestä CSES-hankkeesta.

Yhdistelmäaineiston harmonisoidut muuttujat on nimetty fnes-alkuisiksi sarjan muuttujiksi (Finnish National Election Studies). Fnes-muuttujat koostuvat yhdestä tai useammasta eri kyselyaallon muuttujasta. Kyselyaallolla tarkoitetaan sarjan yksittäistä kyselyä. Kyselyaaltojen muuttujat on koodattu Tietoarkistossa uudelleen siten, että ne ovat keskenään vertailukelpoisia ja yhdistetty tämän jälkeen fnes-muuttujaksi. Yhdistelmäaineiston mukana toimitetaan taulukko, josta käy ilmi mitkä muuttujat kyselyaalloissa vastaavat mitäkin fnes-muuttujaa ja harmonisointiin käytetyt SPSS-syntaksikomennot kommentteineen. Muuttujat on taulukossa jaettu aihealueisiin, jotta kokonaisuuden hahmottaminen olisi helpompaa. Yhdistelmäaineiston muuttujatiedot ovat myös selattavissa Tietoarkiston Colectica-pitkittäisaineistoportaalissa FNESdata.

125 yhdistelmäaineiston muuttujaa on ollut mukana kaikissa edellä mainitun sarjan kyselyissä, 80 muuttujaa on mukana kolmessa eri kyselyssä ja 141 esiintyy kahdessa kyselyssä. Loput muuttujat ovat yksittäisiä. Usein toistuvia muuttujia ovat muun muassa vastaajan kiinnostus politiikasta, vaaleihin, äänestämiseen ja äänestämättä jättämiseen liittyvät kysymykset, demokratiaa koskevat kysymykset sekä poliittisia asenteita mittaavat kysymykset.

Taustatietoina vastaajista on kerätty sarjan aikana kaiken kaikkiaan noin 70 eri muuttujaa. Kerätyistä taustatiedoista osa toistuu kaikissa sarjan kyselyissä, osa vain joissakin ja osa vain yhdessä kyselyssä. Taustamuuttujat, jotka toistuvat kaikissa aineistoissa ovat vastaajan sukupuoli, ammatti, asuinkunta ja asuinalueen tyyppi sekä asunnon omistussuhde, vaalipiiri, koulutus, kotitalouden yhteenlasketut bruttotulot, kotitalouden lasten lukumäärä, kaikkien kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä, vastaajan kuuluminen kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön, uskonnollisuus, syntymävuosi, siviilisääty, työllisyystilanne nyt ja viimeisen kahdentoista kuukauden aikana sekä kuinka monta kuukautta vastaaja on mahdollisesti ollut työttömänä, ammatti (ISCO-08), äidinkieli ja kotitaloudessa käytetty kieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.