FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, pätkätyö, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2003 Suomen yliopistoista valmistuneiden työelämään sijoittumista ja työmarkkinaliikkuvuutta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Mukana oli 16 yliopistoa, ainoastaan neljä taideyliopistoa (Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu ja Teatterikorkeakoulu) jäivät pois seurannasta.

Ensimmäisessä osiossa selvitettiin vastaajien koulutus- ja työhistoriaa esimerkiksi kysymyksillä valmistumisen jälkeisestä koulutuksesta, työssäolon ja työttömyyden määrästä sekä työnantajien määrästä. Mikäli vastaajilla oli ollut työllistymisvaikeuksia, heitä pyydettiin arvioimaan työllistymistä vaikeuttavien tekijöiden, kuten työkokemuksen tai suhdeverkostojen puutteen, työmarkkinatilanteen, sukupuolen sekä valmistumisajankohdan vaikutusta omaan työllistymiseen.

Seuraavana aihepiirinä olivat tilanne valmistumishetkellä ja ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Näihin liittyen kysyttiin muun muassa, kuinka pitkä aika valmistumishetken ja ensimmäisessä työssä aloittamisen välillä oli sekä mikä oli ensimmäisen työsuhteen ja työtehtävien luonne. Lisäksi kysyttiin, oliko vuonna 2003 suoritettu tutkinto vaatimuksena ensimmäiseen työpaikkaan, miten hyvin yliopistossa opittuja asioita pystyttiin hyödyntämään ensimmäisessä työssä ja miten työ vastasi vaativuudeltaan koulutusta.

Vastaajien nykytilannetta selvittävässä osiossa kysyttiin vastaavia asioita nykyisestä päätyöstä. Lisäksi kysyttiin muun muassa syyskuun 2008 bruttopalkkaa lisineen, luontoisetuineen ja ylityökorvauksineen. Vastaajat saivat myös arvioida työtyytyväisyyttä mittaavia väitteitä.

Viimeisessä osiossa arvioitiin yliopistokoulutuksen merkitystä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat tutkintoonsa työuransa kannalta sekä lisäksi he saivat arvioida kuinka tärkeitä erilaiset tiedot ja taidot ovat työssä ja miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti näitä työelämävalmiuksia. Tietoina ja taitoina listattiin muun muassa oman alan teoreettinen osaaminen, neuvottelutaidot, esimiestaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot, viestintä eri kielillä sekä esiintymistaidot.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, yliopisto, ikä luokiteltuna valmistuessa, koulutusala, tutkinnon laajuus ja tutkinnon taso.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.