FSD2757 Suomen Akatemian tutkijaprofessorien haastattelut 1994-1996

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)
  • Alestalo, Marja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Asiasanat

eliitit, huippututkimus, kansainvälistyminen, korkeakoululaitos, professorit, tiede, tiedepolitiikka, tieteentutkimus, tutkimus, työtavat, työura, urakehitys, virkanimitykset, yliopistot, älymystö

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää sellaisten Suomen Akatemian tutkijaprofessorien (nyk. akatemiaprofessori) haastatteluja, joiden toimikausi sijoittuu vuosien 1975 ja 1995 väliin. Tutkijaprofessorit esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään.

Haastattelujen läpäisevänä teemana on suomalaisen tieteen kansainvälistyminen. Aineistossa keskustellaan suomalaisen tiedepolitiikan painopistealueiden - kansainvälistymisen ja huippututkimuksen edistämisen - vaikutuksista haastateltavien tieteenaloille. Haastatteluissa keskustellaan myös tutkijaprofessori-virkanimitykseen liittyvistä proseduureista. Lisäksi käydään läpi mm. haastateltavien tutkijaprofessoreiden tutkimusuraan, tutkimuksen tekemisen työmuotoihin sekä tutkimusaiheiden valintaan kytkeytyviä kysymyksiä.

Aineiston litteraatioiden tarkkuus vaihtelee haastattelu- ja kysymyskohtaisesti. Osaa kysymyksistä ei ole purettu äänitteiltä lainkaan litteraatioihin, vaan niihin on viitattu ainoastaan kysymysnumerolla tai haastatteluteemalla.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan nimi ja syntymävuosi, sekä haastateltavan edustama tieteenala ja organisaatio.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.