FSD2818 Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)
  • Mustola, Kati (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

biseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, seksuaalinen identiteetti, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sukupuoli, syrjintä, tasa-arvo, työelämä, työhyvinvointi, työntekijät, työura, vähemmistöt, yhdenvertaisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittää seksuaalivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003 -kyselyn avokysymysten vastaukset. Avovastaukset sisältyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämään samasta kyselystä tuotettuun kvantitatiiviseen aineistoon fsd2796 Seksuaalivähemmistöt työelämässä.

Kyselytutkimus toteutettiin keräämällä seksuaalivähemmistöön itsensä samastavilta henkilöiltä tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työelämässä kohtaamastaan syrjinnästä ja työssä viihtymisestä. Kysely kartoitti erityisesti seksuaalisuuden vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa Equal-hanketta, jonka tavoitteena oli lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten työmarkkina-aseman kartoittaminen ja parantaminen. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja SETA ry:n kanssa.

Aineisto sisältää seksuaalivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä kymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Vastaajan ammatinvalintaa käsiteltiin kysymällä tämän lapsuuden toiveammattia sekä seksuaalisen suuntautumisen mahdollisia vaikutuksia koulutus- ja uravalintoihin. Lisäksi kartoitettiin tietoja vastaajan nykyisestä työpaikasta esimerkiksi kysymällä, kuinka työpaikalla mahdollisesti saatiin tietää seksuaalivähemmistöön kuulumisesta ja miten vastaaja kokee seksuaali-identiteettiin liittyvien asioiden salaamisen tai kertomisen työpaikalla. Niin ikään kysyttiin, oliko vastaaja kohdannut työpaikallaan seksuaali-identiteetistä johtuvaa syrjintää tai sukupuolen ilmaisemisen rajoittamista. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, mihin ammattiliittoon he mahdollisesti kuuluvat ja kuinka he toivoisivat ammattiyhdistysliikkeen toimivan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, ammatti sekä vastaajanumero, jolla osallistujien tiedot ovat yhdistettävissä kvantitatiiviseen dataan fsd2796.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.