FSD2874 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot

Tekijät

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Asiasanat

artikkelit (julkaisut), julkaisut, kirjastot, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, tutkimus, verkkoaineisto, verkkojulkaisut, yliopistokirjastot, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) vuonna 2005 yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt, löytyykö yliopiston tarjoamista aineistoista vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja sekä minkä tyyppisiä ja mitä elektronisia aineistoja kirjastoon toivottaisiin hankittavan. Elektronisten aineistojen käytöstä kysyttiin tarkemmin, kun vastaajat saivat määritellä käyttämiensä palveluiden, kuten elektronisten lehtien, viitetietokantojen, hakuteosten sekä elektronisten kirjojen ja viitteiden hallinnan, tärkeyttä oman työnsä tai opiskelunsa näkökulmasta.

Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Vastaajilta kysyttiin lisäksi syitä e-aineistojen käyttämättömyyteen.

E-aineistojen käyttäjiltä kysyttiin tarkoituksia, joihin erilaisia elektronisia palveluita on käytetty ja miten tarpeelliset artikkelit tai lehdet ovat löytyneet palveluista. Vastaajilta kysyttiin myös e-aineistojen käytöstä ja niiden arvostuksesta oman työ- tai opiskeluyhteisön piirissä. Vastaajat saivat lisäksi arvioida aineistojen suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia. Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta kirjastolle.

Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä koulutus-/opintoala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.