FSD2891 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2005

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

HOPS, asumistuki, opintolainat, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelu, sivuaineet, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2005 käsitellään opintojen sujuvuutta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä, toimeentuloa ja opintojen suunnittelua. Aineisto kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan, jota on kerätty vuosittain vuodesta 2004 lähtien. Osa kysymyksistä toistuu samanlaisina joka vuosi, näitä ovat muun muassa opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin, sivuaineisiin ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät kysymykset.

Aluksi kyselyssä tiedustellaan vastaajan työssäkäyntiä opiskelujen ohella. Kysymykset koskevat työnteon määrää, ajankohtia ja toimenkuvaa. Vastaajalle esitetään väitteitä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä, kuten "töissä käydään perustoimeentulon turvaamisen vuoksi", "opiskeluaikana keskittytään pelkästään opintoihin" ja "työnteko vie aikaa opinnoilta".

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään sivuaineopintoja, opintoja hidastavia tekijöitä ja opiskelijan taloudellista tilannetta. Vapaavalintaisia opintoja käsittelevissä kysymyksissä tiedustellaan valintojen perusteita, kuten valitseeko opiskelija sivuaineen silmällä pitäen työelämän pätevyysvaatimuksia. Lisäksi vastaajalta kysytään sivuainevalintojen merkityksestä opintojen mahdolliselle viivästymiselle. Opintotukikuukausien, asumislisän ja opintolainan käytöstä vastaajalta tiedustellaan, onko hän käyttänyt kyseistä opintososiaalista etua ja mitkä ovat käytettyjen etuuksien määrät. Lisäksi opiskelijalta kysytään opintorahakuukausien riittävyydestä, opintolainan nostamatta jättämisen syistä ja opintorahan tai asumislisän perumisesta tulorajojen vuoksi.

Seuraavaksi vastaajalta tiedustellaan opintojen suunnittelusta. Häneltä kysytään, onko suunnitelmia ylipäätään tehty, jos on niin kenen kanssa ja kuinka pitkälle ajalle. Vastaajalta tiedustellaan myös, onko suunnitelmiin tullut muutoksia ja mitkä syyt, kuten esimerkiksi työmarkkinatilanne tai pääaineen vaihto, ovat olleet muutosten takana. Edellisten lisäksi vastaajalta tiedustellaan HOPSiin liittyviä mielikuvia väitteiden avulla ja lisäksi, kenen kanssa HOPSia tekisi ja kenen kanssa siitä keskustelisi mieluiten. Vastaajalta kysytään myös, kannattaako rajattua vai avointa HOPSia, mitä hän haluaisi HOPSin sisältävän ja onko tehnyt aiemmin tehnyt HOPSin kaltaista opintosuunnitelmaa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, pohjakoulutus, tiedekunta, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.