FSD2912 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

korkeakoulututkinnot, koulutus, opiskelijaelämä, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen suunnittelua ja sujuvuutta, näkemyksiä opiskelusta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja toimeentuloa sekä tulevaisuutta ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan.

Aluksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä opintojen etenemisestä tavoitteiden mukaisesti, yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttymisestä sekä opintojen sujuvuudesta. Tämän jälkeen opintojen suunnitteluun liittyen kysyttiin, oliko opiskelija suunnitellut opiskeluaikaisia valintojaan muiden, kuten opetushenkilökunnan, opiskelukavereidensa tai opintoneuvojan kanssa. Opiskelijoilta tiedusteltiin myös olivatko erilaiset tekijät, kuten kurssikirjallisuuden huono saatavuus, ohjauksen puute tai oma elämäntilanne haitanneet opintojen etenemistä.

Seuraavaksi pyydettiin vastaamaan opiskeluympäristöön liittyviin väitteisiin, joilla kartoitettiin muun muassa opiskelijan joutumista kiusaamisen kohteeksi, oikeudenmukaisen kohtelun saamista ja fyysisen esteettömyyden toteutumista. Opiskelijoilta kysyttiin myös kokemuksia esimerkiksi tuensaannista opintojen suunnittelussa, palautteen saamisesta opettajilta ja oppimisvaikeuksien huomioimisesta opetuksessa. Tämän jälkeen kyselyssä kartoitettiin kuinka merkityksellisinä tai keskeisinä opiskelija koki erilaiset asiat, kuten mieluisat opiskelukaverit, pääsemisen osaksi opetusyhteisöä tai sen, että opinnot antavat hyvät etenemismahdollisuudet työelämässä. Myös sitä tiedusteltiin, kuinka paljon yliopisto oli kehittänyt työelämässä vaadittavia taitoja kuten tiedonhankintataitoja, kielitaitoa tai esiintymistaitoja.

Seuraavaksi kyselyssä esitettiin kysymyksiä työllistymiseen ja jatkosuunnitelmiin liittyen. Opiskelijoilta kysyttiin kuinka merkittävinä he näkivät työllistymisensä kannalta erilaiset seikat kuten pääaineen, opintomenestyksen tai työkokemuksen. Vastaajia pyydettiin kertomaan, milloin he suunnittelivat valmistuvansa, minkä tekijöiden he uskoivat vaikuttavan valmistumisajankohtaansa ja millaisiin tehtäviin he valmistumisen jälkeen tähtäsivät. Lopuksi tiedusteltiin ensisijaista opiskelupaikkatoivetta opintoihin hakeutuessa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet, kandidaatin tutkinnon suoritusvuosi sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.