FSD2946 Työolobarometri 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiasanat

ammatillinen kehitys, esimiestyö, etätyö, henkilöstö, palkansaajat, palkkaus, tasa-arvo, tulevaisuudenodotukset, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työkyky, työpaikkaväkivalta

Sisällön kuvaus

Työolobarometrit selvittävät suomalaisen työelämän laatua palkansaajien näkökulmasta. Työolobarometri 2013 käsitteli mm. työn organisointia, työaikaa, palkkausjärjestelmää, johtamista, työilmapiiriä, työkykyä ja tulevaisuudenodotuksia. Työolobarometrien sisällöistä pääosa on pidetty samanlaisina eri vuosina. Vuonna 2013 muutoksia on tehty kysymyksenasetteluihin sujuvuuden lisäämiseksi ja lisäksi kysymyksiä on karsittu haastattelujen pitkäkestoisuuden vuoksi, esimerkiksi tiimityöskentely ei kuulu tämän vuoden työolobarometrin aiheisiin.

Aluksi vastaajalta kysyttiin työsuhteen pituutta ja työpaikan henkilöstöä koskevia kysymyksiä, kuten henkilöstön määrää ja muutoksia sekä uusien työmenetelmien käyttöönottoa viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäksi vastaajalta kysyttiin mielipidettä oman työpaikan henkilöstömitoitukseen, tasapuoliseen kohteluun ja avoimeen viestintään. Edelleen kartoitettiin, miten työpaikalla on kiinnitetty huomiota työkyvyn ylläpitämiseen ja miten vastaaja arvioi työpaikan ominaisuuksia, kuten työntekijöiden ja johdon suhteiden avoimuutta. Lisäksi vastaajalta tiedusteltiin työpaikalla esiintyvästä eriarvoisesta kohtelusta, mahdollisista ristiriidoista ja väkivallan kokemuksista.

Seuraavat kysymykset käsittelivät ammatillista järjestäytymistä, työaikoja ja niiden joustoja sekä palkkausta. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, kuuluuko hän ammattiyhdistykseen, toimihenkilöjärjestöön tai vastaavaan ammattiliittoon ja mitä mieltä vastaaja on palkkauksen kannustavuudesta. Vastaajalta kysyttiin vielä kokemuksia omista vaikuttamismahdollisuuksista työpaikalla.

Seuraavaksi vastaajalta tiedusteltiin työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Vastaajalta tiedusteltiin viimeaikaisesta toimintakyvystä, työnteon henkisestä ja fyysisestä kuormittavuudesta ja työpaikan esimiestyöskentelystä. Lisäksi vastaajat pohtivat vielä omaa työllisyystilannetta ja sitä, onko työelämä muuttumassa parempaan tai huonompaan suuntaan mm. työnteon mielekkyyden, omien vaikutusmahdollisuuksien ja työpaikan taloudellisen tilanteen kannalta.

Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2013) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutusaste, alue, säännöllinen työaika, toimiala ja sosioekonominen asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.