FSD2996 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, koulutus, opiskelijaelämä, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti, valmistuminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä sekä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia Tampereen yliopistossa opiskelusta sekä ajatuksia tulevaisuudesta. Tätä vuosittain toteutettavaa kyselyä on kerätty vuodesta 2006 lähtien.

Aluksi kyselyssä esitettiin opiskeluun liittyviä väitteitä, joissa olivat esillä yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttyminen sekä opintojen tavoitteet. Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin opintojen etenemistä haitanneita tekijöitä, kuten kurssikirjallisuuden saaminen, tutkintovaatimusten joustamattomuus, kurssien ajallinen päällekkäisyys, töissä käyminen sekä epätasa-arvoinen kohtelu. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä väittämien avulla. Väittämissä olivat esillä muun muassa fyysinen esteettömyys yliopiston tiloissa, opiskeluyhteisössä mukana oleminen sekä opiskelijoiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Lisäksi vastaajat saivat arvioida opiskeluun liittyviä tekijöitä, kuten palautteen saamista, tiedon hankkimista sekä opintojen joustavuutta omissa opinnoissaan.

Seuraavaksi kysyttiin koulutuksen tuomista tiedoista ja taidoista, joista mainittiin muun muassa tiedonhankintataidot, projektiosaaminen, esiintymistaidot sekä tilastollinen osaaminen. Koulutukseen liittyen vastaajilta kysyttiin näkemyksiä muun muassa koulutuksen yleissivistykseen, teoreettisuuteen sekä työelämälähtöisyyteen liittyen. Vastaajilta kysyttiin myös opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä sekä siihen liittyviä syitä. Työllistymiseen liittyen vastaajat saivat määritellä tekijöitä, kuten opintomenestys, työelämän kontaktit ja verkostot sekä tutkinnon aineyhdistelmät, joita he pitävät merkittävinä.

Vastaajilta kysyttiin seuraavaksi tulevaisuuden suunnitelmista valmistumisen jälkeen sekä valmistumista hidastavista tekijöistä. Tulevaisuuteen liittyen kysyttiin myös suunnitelmia täydennysopinnoista sekä työtehtävistä, joihin vastaajat tähtäävät valmistumisen jälkeen. Kyselyn lopussa kysyttiin vielä vastaajien tämän hetkisestä tilanteesta sekä siitä, mihin vastaajat ensisijaisesti halusivat opiskelemaan vuonna 2009, jolloin opinto-oikeus opintoihin Tampereen yliopistossa myönnettiin.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet, kandidaatin tutkinnon suoritusvuosi sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.