FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helander, Nina (Vaasan yliopisto. Johtamisen laitos)
  • Kukko, Marianne (Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos)
  • Väyrynen, Hannele (Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos)

Asiasanat

henkilöstöhallinto, johtaminen, liiketoimintaprosessit, suuryritykset, tietojärjestelmät, tietämyksenhallinta, vaikuttavuus, yritykset

Sisällön kuvaus

Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 -aineisto on kerätty osana tutkimusta, jolla haluttiin selvittää tietämyksenhallinnan tilaa yritysmaailmassa ja saada yleiskuva ilmiöstä juuri suomalaissa suuryrityksissä. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa tietämyksenhallintaan liittyen käytännön haasteita sekä tarpeelliseksi koettuja kehittämiskohteita henkilöstöhallinnon ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Kyselyn teemoina ovat rakenteellinen ja strateginen kyvykkyys, prosessikyvykkyys sekä organisatorinen tehokkuus. Kysely koostuu pääasiassa väittämistä, joihin vastaajat ovat voineet määritellä kantansa edustamansa yrityksen toiminnan näkökulmasta.

Rakenteelliseen ja strategiseen kyvykkyyteen liittyen kysyttiin organisaatiokulttuuria koskien tiedon ja osaamisen johtamisen edellytyksistä. Vastaajille esitettiin väittämiä muun muassa päätöksentekoon, tiedottamiseen, päätösten vaikutusten seurantaan sekä päätöksenteon avoimuuteen liittyen. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan organisaatiossa tapahtuvaa palautteenantoa. Organisaatiossa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä kartoitettiin rakenteita, yleistä ilmapiiriä sekä fyysisiä tiloja koskevin väittein. Vastaajilta kysyttiin myös organisaatiossa vallitsevasta luottamuksesta ja ilmapiiristä. Strategiaan liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaatiossa tapahtuvaa strategiatyötä, kuten strategioiden laatimisprosesseja, laaditun strategian toteuttamista sekä siihen sitoutumista. Kyselyn ensimmäiseen teemakokonaisuuteen liittyen kysyttiin vielä tieto- ja viestintäteknologioiden sekä tietojärjestelmien ja -palveluiden käytöstä organisaatiossa.

Kyselyssä seuraavana teemakokonaisuutena oli prosessikyvykkyys. Siihen liittyen vastaajilta kysyttiin tiedon ja osaamisen hankintaan liittyviä käytäntöjä, kuten tiedon vaihto liikekumppaneiden kanssa, asiakastiedon hankintaprosessit sekä ammattilaisille keskitetty tiedonhaku. Seuraavaksi kysyttiin tiedon ja osaamisen jakamisesta organisaation sisällä. Tietoon ja osaamiseen liittyen kysyttiin lisäksi organisoinnin, kehittämisen sekä muuntamisen käytänteistä. Tiedon ja osaamisen soveltamiseen liittyen vastaajille esitettiin väittämiä koskien muun muassa työntekijöiden mahdollisuuksia etsiä ja soveltaa tietoa sekä projekteissa karttuneen tiedon siirtymisestä projektien välillä. Prosessikyvykkyyteen liittyen kysyttiin vielä organisaation käytänteistä tiedon ja osaamiseen suojaamiseksi sekä turvaamiseksi.

Kolmantena teemana kyselyssä oli organisatorinen tehokkuus. Siihen liittyen vastaajille esitettiin väittämiä organisaation toiminnan tuloksellisuudesta viimeisen kahden vuoden aikana. Nämä koskivat muun muassa tuote- ja palveluinnovaatioita, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista, ennakoimattomiin muutoksiin sopeutumista sekä sisäisten prosessien virtaviivaistamista. Seuraavaksi kysyttiin haasteista ja tärkeimmistä kehittämisen kohteista tiedon ja osaamisen johtamiseen liittyen. Kohteista mainittiin muun muassa aikataulut ja niiden pitävyys, henkilöstöresurssit, osaamisen määrittäminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan tehokkuus. Lopuksi vastaajat saivat vielä vastata avokysymyksiin tiedon ja osaamisen johtamiseen sekä johtamisen tavoitteisiin liittyen. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan tiedon ja osaamisen johtamiseen liittyen nimi tai termi, jolla ilmiöstä puhutaan organisaation keskuudessa.

Taustamuuttujina ovat yrityksen toimiala (luokiteltu) ja liikevaihto sekä vastaajan työtehtävä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.