FSD3080 Kaupunkiseutujen viherrakenteen suunnittelu 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Faehnle, Maija (Helsingin yliopisto)
  • Schulman, Harry (Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos)
  • Söderman, Tarja (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Kopperoinen, Leena (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Hirvensalo, Jenni (Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maantieteen laitos)

Asiasanat

ekosysteemipalvelut, ekosysteemit (ekologia), kaavoitus, kaupunkiluonto, kaupunkiseudut, kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu, luontosuhde, maankäytön suunnittelu, ristiriidat, viheralueet, vihreä infrastruktuuri, ympäristöhyödyt, ympäristöjohtaminen, ympäristökysymykset

Sisällön kuvaus

Haastatteluilla kerättiin tietoa kaupunkiseutujen viherrakenteen suunnittelua koskevaa opasta varten kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviltä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiltä vuonna 2013. Haastatteluissa käsiteltiin kaupunkiluontoa, viherrakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua. Aineisto koottiin osana Kestävää kaupunkikehitystä ekosysteemipalveluilla –tutkimusohjelmaa (Enhancing Sustainable Urban Development through Ecosystem Services, ENSURE), jonka tavoitteena oli tuottaa monitieteistä tietoa ja työkaluja kestävän kehityksen edistämiseksi kaupunkiseuduilla. Tämän osatutkimuksen rahoittajia olivat Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI (50%) ja Suomen ympäristökeskus (50%).

Haastattelut mukailivat suurelta osin kysymysrunkoa, jossa aluksi keskusteltiin haastateltavan työnkuvasta ja ihmisen ja luonnon suhteesta sekä ekosysteemien huomioon ottamisesta kaupunkisuunnittelussa. Sitten tiedusteltiin, mitä luonto merkitsee ja tarjoaa ihmiselle kaupungissa, mikä on luonnon merkitys kaupunkiseudun erilaisissa osissa ja mitä haastateltava ajattelee käsitteestä ekosysteemipalvelut. Keskustelua käytiin mm. hulevesien hallinnasta, luonnon moninaisista hyvinvointivaikutuksista ja ekosysteemipalvelu-käsitteen käytettävyydestä.

Edelleen haastatteluissa kysyttiin, kenen tulisi huolehtia ympäristö- ja luontoasioista maankäytön suunnittelussa. Keskustelua käytiin mm. maakunta- ja yleiskaavoituksen, asemakaavojen, viheralueohjelmien ja käytännön toteutuksen yhteensopivuudesta ja niiden kietoutumista poliittiseen päätöksentekoprosesseihin sekä järjestö- ja kansalaistoimintaan. Haastateltavilta tiedusteltiin mahdollisia ristiriitoja, joita syntyy suunnittelu- ja päätöksenteossa luonnonhyötyjen huomioimisen kannalta, ja miten näitä ristiriitoja voisi edistää esim. maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) uudistaessa. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin, mitä tietoa kaupunkiluonnon parissa työskentelevät tarvitsevat enemmän ja mitä suunnitteilla olevan viherrakentamisen suunnitteluoppaan tulisi sisältää.

Haastatteluissa on taustatiedot niiden suorittamispäivämäärästä, kestosta ja haastateltavien määrästä. Lisäksi on tiedot haastateltavan sukupuolesta, koulutuksesta, organisaatiosta ja organisaation toimialueesta sekä sijainnista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.