FSD3213 European Values Study 2017: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

European Values Study 2017: Suomen aineisto

Aineistonumero

FSD3213

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3213

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

 • European Values Study Group

Muut tekijät

 • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)
 • Heino, Tommi (Kirkon tutkimuskeskus)
 • Antikainen, Seppo (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
 • Laaksonen, Helena (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
 • Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
 • Rahkonen, Juho (Taloustutkimus Oy)
 • Sandqvist, Sakari (Taloustutkimus Oy)

Sisällön kuvaus

Suomen European Values Study 2017 -aineisto on väestötutkimus, joka kartoittaa monipuolisesti suomalaisten moraalisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia asenteita sekä arvoja. Kyselyssä käsitellään muun muassa eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä uskonnollista käyttäytymistä, demokratiaa ja kansalaisuutta.

Kyselyn aluksi vastaajalta tiedustellaan hänelle tärkeimpiä asioita elämässä sekä subjektiivisia kokemuksia onnellisuudestaan ja terveydentilastaan. Seuraavaksi kysytään järjestötoimintaan osallistumisesta ja luottamuksesta sekä ennakkoluuloista eri ihmisryhmien välillä. Tästä seuraa väittämät työnteosta. Vastaajalta tiedustellaan mm. mitkä ovat hänelle tärkeimpiä asioita työssä ja miten suhtautuu työttömyyteen.

Seuraavat kysymykset koskevat uskonnollista käyttäytymistä, parisuhdetta ja perhe-elämää. Vastaajalta kysytään uskontokuntiin kuulumisesta ja sisältyykö hänen elämäänsä uskonnollisia tapoja, kuten rukoilua ja kirkossa käyntiä. Edelleen kysytään parisuhteen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, uskosta avioliittoinstituutioon, sukupuolten välisestä työnjaosta ja tasa-arvosta sekä siitä, mitkä ovat lasten toivottavimpia ominaisuuksia.

Seuraavat kysymykset koskevat poliittisia asenteita ja käyttäytymistä, kansanvaltaa ja yhteiskunnan järjestystä. Vastaajalta tiedustellaan osallistumisesta politiikkaan, yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta, suhtautumisesta vapaisiin markkinoihin ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä asioista. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin luottamuksesta eri yhteiskunnan instituutioihin ja demokratiasta. Esimerkiksi vastaajalta tiedusteltiin, mitkä ovat välttämättömiä demokratian ominaisuuksia ja miten arvioi demokratian toteutumista Suomessa tällä hetkellä.

Kyselyn lopussa kysymykset koskevat eri asioiden, kuten prostituution ja kuolemanrangaistuksen hyväksyttävyyttä, alueellista identiteettiä ja sen määrittelemistä, vaalikäyttäytymistä ja suhtautumista maahanmuuttajiin. Vastaajalle esitettiin lopussa myös väitteitä liittyen ympäristöasioihin, viranomaisten oikeuksista kansalaisten tietoihin ja sosiaaliseen vastuunkantoon läheisistä ja tuntemattomista.

Aineistossa on runsaasti taustamuuttujia, kuten vastaajan ikä, sukupuoli, siviilisääty, syntymämaa, lasten lukumäärä, koulutus, pääasiallinen toiminta, tulot ja vanhempien koulutukset. Kyselyssä on tietoja myös vastaajan puolisosta.

Asiasanat

arvot; avioliitto; demokratia; etiikka; kasvatus; luottamus; maahanmuutto; moraali; onnellisuus; parisuhde; poliittinen osallistuminen; poliittiset asenteet; poliittiset järjestelmät; tasa-arvo; työ; uskonnollisuus; ympäristönsuojelu; äänestäminen

Tieteenala/Aihealue

Sarja

EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey)

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

 • Taloustutkimus Oy

Tuottajat

 • European Values Study Group
 • GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Ajallinen kattavuus

2017 – 2018

Aineistonkeruun ajankohta

2017-11-24 – 2018-07-10

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suomen 18 vuotta täyttänyt väestö (poislukien Ahvenanmaa)

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

Tutkimuksessa tehtiin kaksi erillistä otosta kasvokkaisia haastatteluja ja nettikyselyä varten. Kasvokkaiset haastattelut (CAPI) kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin 100 postinumeroa suhteutetulla ositetulla otannalla Tilastokeskuksen tietojen perusteella. Postinumeroiden ositus tapahtui suuraluejaon (NUTS2) ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan. Ositteista valittujen postinumeroiden määrä suhteutettiin koko väestöä vastaavaksi. Toisessa vaiheessa valituista postinumeroista poimittiin kustakin 14 vastaajaa satunnaisotannalla. Tiedot saatiin Väestörekisterikeskuksesta. Nettikysely (CAWI) kerättiin systemaattisella satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Osalle nettikyselyyn tavoitelluille vastaajille lähetettiin postitse paperilomake (MAIL). Otoksilla tavoiteltiin yhteensä 1200 vastaajan otosta: kasvokkaisilla haastatteluilla 660:tä ja nettikyselyllä 540:tä. Lopulta kasvokkaisia haastatteluja tehtiin 388, verkkokyselyjä 667 ja paperilomakkeella vastasi 144 (yhteensä 1199). Aineistonkeruun tarkat ajankohdat olivat (CAPI) 27.12.2017-10.7.2018; (CAWI) 24.11.-10.7.2018.

Keruumenetelmä

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

279 muuttujaa ja 1199 havaintoa.

Datan versio

2.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistoon on tehty suurin osa kyselylomakkeessa olevista filttereistä. Versiossa 2.0 aineistoon lisättiin puuttuvia filttereitä. Edelleenkin aineistosta uupuvat filtterit kysymyksiin q84,q92 ja q88 liittyen, jotka käsittelivät ammattinimikkeitä ja puolison syntymämaata. Lisäksi puolisoa koskevat kysymykset on filtteröity lomakkeen ohjeista poiketen niin, että kysymyksiin sai vastata myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat (q72=1 tai 2). Filttereitä ei ole merkitty muuttujien selitteisiin vaan ne ovat kyselylomakkeessa.

Aineistosta on tunnisteellisuussyistä poistettu avomuuttujat.

Painokertoimet

Aineisto ei sisällä painomuuttujia.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

European Values Study Group: European Values Study 2017: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2020-01-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3213

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Lisätietoja ja koko kansainvälinen aineisto (sis. englanninkielisen Suomen aineiston) on saatavana Saksan tietoarkistosta GESISistä: ZA7500: European Values Study 2017: Integrated Dataset (EVS 2017).

Julkaisut aineistosta Tooltip

Akaliyski, Plamen & Welzel, Christian & Hien, Josef (2021): A community of shared values? Dimensions and dynamics of cultural integration in the European Union. In: Journal of European Integration: 1-22. doi:10.1080/07036337.2021.1956915

Alfano, Vincenzo (2021): Work ethics, stay-at-home measures and COVID-19 diffusion: How is the pandemic afected by the way people perceive work?. In: The European Journal of Health Economics: 1-9. doi:10.1007/s10198-021-01402-0.

Anckar, Carsten (2021): Religion and Democracy. A Worldwide Comparison. 2nd edition. Abingdon: Routledge.

Anheier, Helmut K. and Filip, Alexandru (2021): The Dahrendorf Quandary, Crisis Severity, and Country Performance. In: Global Policy 12 (3): 298-312. doi: 10.1111/1758-5899.12901.

Askun, Volkan; Cizel, Rabia & Cizel, Beykan (2021): Complex Relationship of Countries' Innovation Level with Social Capital, Economic Value Perception and Political Culture: fsQCA. In: Eskisehir Osmangazi Universitesi IIBF Dergisi 16 (2): 317-340. doi: 10.17153/oguiibf.895910.

Bell, David Andreas & Valenta, Marko & Strabac, Zan (2021): A comparative analysis of changes in anti-immigrant and anti-Muslim attitudes in Europe: 1990-2017. In: Comparative Migration Studies 9 (1): 1-24. doi:10.1186/s40878-021-00266-w.

Bentkowska, Katarzyna (2021): Response to governmental COVID-19 restrictions: the role of informal institutions. In: Journal of Institutional Economics: 1-17. doi:10.1017/S174413742100028X

Berghammer, Caroline and Milkie, Melissa A. (2021): Felt deficits in time with children: Individual and contextual factors across 27 European countries. In: The British Journal of Sociology: 1-32. doi: 10.1111/1468-4446.12899.

Besic, Milos (2021): Measuring the Trust in the European Values Study and the European Social Survey. In: Sociologija 63 (2): 419-439. doi:10.2298/SOC2102419B.

Brzozowska, Zuzanna (2021): Attitudinal and behavioural indices of the second demographic transition: Evidence from the last three decades in Europe. In: Demographic Research 44 (46): 1115-1132. doi: 10.4054/DemRes.2021.44.46.

Claassen, Christopher and McLaren, Lauren (2021): Does Immigration Produce a Public Backlash or Public Acceptance? Time-Series, Cross-Sectional Evidence from 30 European Democracies. In: British Journal of Political Science: 1-34. DOI: 10.1017/S0007123421000260

Czegledi, Pal; Lips, Brad and Newland, Carlos (2021): The Economic Mentality of Nations. In: The Cato journal 41 (3): 657689.

Dluhosch, Barbara (2021): The role of perceptions about trade and inequality in the backlash against globalization. In: SN Business & Economics 1 (12): 1-24. doi: 10.1007/s43546-021-00171-5.

Erhardt, Julian; Wamsler, Steffen & Freitag, Markus (2020). National identity between democracy and autocracy: a comparative analysis of 24 countries. European Political Science Review 13:1, 59-76. doi:10.1017/S1755773920000351

Eriksson, Kimmo; Simpson, Brent and Vartanova, Irina (2021): The Power of Tolerance vs. Unselfishness as a Cultural Determinant of Cooperation. In: Frontiers in Psychology 12: 1-10. doi:10.3389/fpsyg.2021.678237

Euchner, Eva-Maria and Fabian Bakay, Barnabas (2021): Solving Europe's value deficit via economic well-being? The complex relationship between economic well-being and attitudes towards morality issues. In: Value Politics in the European Union: From Market to Culture and Back, edited by François Foret and Jana Vargovčíková, 115-132. London: Taylor & Francis.

Fabrykant, Marharyta (2020). Dynamics of Attitudinal Dimensions of National Populism in Europe, 2008-2017. Studia Politica 20:2, 157-202. URN: urn:nbn:de:0168-ssoar-69924-8.

Fucik, Petr (2021): Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries. In: Sociologicky casopis / Czech Sociological Review 56 (6): 863-895. doi: 10.13060/csr.2020.053.

Garcia-Munoz, Teresa Maria, and Juliette Milgram-Baleix. Explaining Attitudes Towards Immigration: The Role of Economic Factors. Politics and governance 9.4 (2021): 159-173. doi: 10.17645/pag.v9i4.4487.

Gerbrands, Peter and Unger, Brigitte (2021): Policy Reform Effects in the Tax Ecosystem An Agent-Based Simulation Approach. In: Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators: Bringing Tax Money Back into the Coffers, edited by Brigitte Unger, Lucia Rossel and Joras Ferwerda, 272-310. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780198854722.003.0014

Gonthier, Frederic and Guerra, Tristan (2021): When political competition boosts attitude consistency: The effect of party polarisation on the linkage between economic values and cultural values in Europe. In: Value Politics in the European Union: From Market to Culture and Back, edited by François Foret and Jana Vargovcikova, 115-132. London: Taylor & Francis.

Gouvea Maciel, Gustavo (2021): What we (don't) know so far about tolerance towards corruption in european democracies: Measurement approaches, determinants, and types. In: Social Indicators Research 157: 1131-1153. doi: 10.1007/s11205-021-02690-y

Gugushvili, Dimitri (2021): Public attitudes toward economic growth versus environmental sustainability dilemma: Evidence from Europe. In: International Journal of Comparative Sociology 62 (3): 224-240. doi: 10.1177/00207152211034224

Hadarics, Marton & Kende, Anna & Szabo, Zsolt Peter (2021): The Relationship Between Income Inequality and the Palliative Function of Meritocracy Belief: The Micro- and the Macro-Levels Both Count. In: Frontiers in Psychology 12:111. doi: 10.3389/fpsyg.2021.709080

Halman, Loek and Sieben, Inge (2021): On solidarity in Europe: Evidence from the 2017 European Values Study. In: Leading social policy analysis from the front. Essays in honour of Wim van Oorschot, edited by Tijs Laenen, Bart Meuleman, Adeline Otto, Femke Roosma and Wim Van Lancker, 363-377. Leuven.

Henn, Matt; Sloam, James & Nunes, Ana (2021): Young cosmopolitans and environmental politics: how postmaterialist values inform and shape youth engagement in environmental politics. In: Journal of Youth Studies: 1-21. doi: 10.1080/13676261.2021.1994131.

Hook, Jennifer L. & Paek, Eunjeong (2020): National Family Policies and Mothers Employment: How Earnings Inequality Shapes Policy Effects across and within Countries. American Sociological Review 85:3, 381-416. doi: 10.1177/0003122420922505.

Hytönen, Maarit (2021) Kaste suomalaisten kokemuksena ja saarnojen aiheena. Vol 1 Nro 1 (2021): Uskonto, katsomus ja kasvatus. https://journal.fi/ukk/issue/view/7859

Hytönen, Maarit (2021)Kuinka käy kristillisen kasvatuksen? Crux 1/2021. 36 - 39.

Kafka, Kyriaki I.; Kostis, Pantelis C. & Petrakis, Panagiotis E. (2020): Why Coevolution of Culture and Institutions Matters for Economic Development and Growth?. In: Perspectives on Economic Development - Public Policy, Culture, and Economic Development, edited by Ryan Merlin Yonk and Vito Bobek, 1-17. London: IntechOpen.

Karhu, Juha (2020). Rukoilun merkityksestä juutalaisuudessa: Pro gradu -kyselytutkimus Suomen juutalaisten rukoilemiseen liittyvistä käsityksistä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Lähi-idän tutkimuksen pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155200.

Kelley, Jonathan; Evans, M. D. R. and Corday, Charlotte (2021): Crisis, plunge, and recovery of public confidence?in the police: Data from six national surveys. Paper presented at the meeting of the Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research, 12.05.2021. SocArXiv.

Kokkonen, Andrej and Linde, Jonas (2021): Nativist attitudes and opportunistic support for democracy. In: West European Politics: 1-24. doi:10.1080/01402382.2021.2007459

Konieczna-Salamatin, Joanna (2021): The Meaning of Democracy: Diverse Understandings of the Concept of Democracy in Poland and Other European Societies. In: Polish Sociological Review 214 (2): 145-162. doi:10.26412/psr214.01.

Kopyciok, Svenja and Silver, Hilary (2021): Left-Wing Xenophobia in Europe. In: Frontiers in Sociology 6: 1-17. DOI:10.3389/fsoc.2021.666717

Kremer, Monique; Went, Robert and Engbersen, Gotfried (2021): Better Work: The Impact of Automation, Flexibilization and Intensification of Work. Cham: Springer International Publishing. DOI:10.1007/978-3-030-78682-3

Kupper, Beate & Varadi, Luca (2021): Polarisierung in Europa: Positionierungen für und gegen eine offene und vielfältige Gesellschaft (Polarization in Europe: Positioning for and against an open and diverse society). In: Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit 6 (1): 13-26.

Lancaster, Caroline Marie (2020). Value Shift: Immigration Attitudes and the Sociocultural Divide. British Journal of Political Science: 1-20. doi: 10.1017/S0007123420000526.

Lapatinas, Athanasios & Litina, Anastasia & Zanaj, Skerdilajda (2021): The Impact of Economic Complexity on the Formation of Environmental Culture. In: Sustainability 13 (2): 1-25. doi: 10.3390/su13020870

Lavrinenko, Olga (2021): Exploring Protest in Europe with a Multi-Level Cross-National Test of the Structural Cognitive Model. In: International Journal of Sociology 51 (4): 321-335. doi:10.1080/00207659.2021.1939945.

Lomazzi, Vera (2021): Can We Compare Solidarity Across Europe? What, Why, When, and How to Assess Exact and Approximate Equivalence of First- and Second-Order Factor Models. In: Frontiers in Political Science 3: 1-21. doi: 10.3389/fpos.2021.641698

Luijkx, Ruud; A Jónsdóttir, Guðbjörg Andrea; Gummer, Tobias; Ernst Stähli, Michèle; Frederiksen, Morten; Ketola, Kimmo; Reeskens, Tim; Brislinger, Evelyn; Christmann, Pablo; Gunnarsson, Stefán Þór; Hjaltason, Árni Bragi; Joye, Dominique; Lomazzi, Vera; Maineri, Angelica M; Milbert, Patricia; Ochsner, Michael; Pollien, Alexandre; Sapin, Marlène; Solanes, Ivet; Verhoeven, Sascha; Wolf, Christof (2020): The European Values Study 2017: On the Way to the Future Using Mixed-Modes. European Sociological Review 2020: 1-17.

Mosakova, E. A. & Kizilova, K. (2021): Labor market in the UK in digital era: The gender dimension. In: RUDN Journal of Sociology 21 (3): 512-519. doi:10.22363/2313-2272-2021-21-3-512-519.

Nezlek, John B. (2021): Relationships Among Belief in God, Well-Being, and Social Capital in the 2020 European and World Values Surveys: Distinguishing Interpersonal and Ideological Prosociality. In: Journal of Religion and Health: 1-20. doi: 10.1007/s10943-021-01411-6.

Ortega-Gil, Manuela; Cortes-Sierra, Georgina & ElHichou-Ahmed, Chaima (2021): The Effect of Environmental Degradation, Climate Change, and the European Green Deal Tools on Life Satisfaction. In: Energies 14 (18): 1-14. doi:10.3390/en14185839.

Ortega-Gil, Manuela; Mata Garcia, Antonio and ElHichou-Ahmed, Chaima (2021): The Effect of Ageing, Gender and Environmental Problems in Subjective Well-Being. In: Land 10 (12): 1-14. Doi:10.3390/land10121314

Pavic, Zeljko (2021): The Impact of Civic and Religious Social Capital on the Antisocial Attitudes of the Youth: A Multi-Level Cross-National Study. In: Societies 11 (3): 1-11. doi: 10.3390/soc11030110.

Petrovic, Dalibor; Petrovic, Marijana; Bojkovic, Natasa & Cokic, Vladan P. (2020). An integrated view on society readiness and initial reaction to COVID-19: A study across European countries. PLOS ONE 15 (11): 1-21. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242838.

Reeskens, Tim and Muis, Quita (2021): A new democratic norm(al)? Political legitimacy amidst the COVID-19 pandemic. In: The New Common. How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society, 189-194. Cham: Springer International.

Ringqvist, Josef (2021): Union membership and the willingness to prioritize environmental protection above growth and jobs: A multi-level analysis covering 22 European countries. In: British Journal of Industrial Relations: 1-21. doi:10.1111/bjir.12654.

Rodriguez-Justicia, David & Theilen, Bernd (2021): Immigration and tax morale: the role of perceptions and prejudices. In: Empirical Economics: 1-32. doi:10.1007/s00181-021-02083-7.

Rostgaard, Tine & Ejrnaes, Anders (2021): How Different Parental Leave Schemes Create Different Take-Up Patterns: Denmark in Nordic Comparison. In: Social Inclusion 9 (2): 313-324. doi:10.17645/si.v9i2.3870.

Rydzewski, Pawel (2021): Between Environmental Protection and Technology: Europeans' Ecological Attitudes. In: International Journal of Conservation Science 12 (Special Issue 1): 781-792.

Rysava, Tereza & Zidkova, Hana (2021): What are the factors of tax evasion? New findings in the EVS Study. In: Review of Economic Perspectives 21 (4): 385-409. doi: 10.2478/revecp-2021-0017.

Saarelainen, S. M., Inkilä, H., Oviedo, L., Anthony, F. V., Seryczynska, B., Roszak, P., & Albaladejo, J. T. (2021). Elämän merkityksellisyyden ulottuvuudet ensimmäisen korona-aallon aikana. Diakonian tutkimus, (2). doi:10.37448/dt.111912.

Salminen, Veli-Matti (2020): Missä mennään, diakoninen kirkko? Nelivuotiskertomuksen havaintoja. Diakonian tutkimus 2/2020: 34-39. https://evl.fi/documents/1327140/45652999/Minne+menet%2C+diakoninen+kirkko+%28V-M+Salminen+DT+2_2020%29.pdf/3177e2f1-4dc0-c506-8a00-cd59dcf05017?t=1608543389147

Salomäki, Hanna & Hytönen, Maarit & Ketola, Kimmo & Salminen, Veli-Matti & Sohlberg, Jussi (2020): Uskonto arjessa ja juhlassa: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016-2019 [verkkodokumentti]. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. https://julkaisut.evl.fi/catalog/Tutkimukset%20ja%20julkaisut/r/4238 [viitattu 9.2.2021]

Salomäki, Hanna; Hytönen, Maarit; Ketola, Kimmo; Salminen, Veli-Matti & Sohlberg, Jussi (2021): Religion in Daily Life and in Celebration. The Evangelical Lutheran Church of Finland, 2016-2019. Tampere: The Church Research Institute.

Salomäki, Hanna; Hytönen, Maarit; Ketola, Kimmo; Salminen, Veli-Matti & Sohlberg, Jussi (2021): Religion till vardags och fest. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2016-2019. Kyrkans forskningscentrals publikationer 135. Tampere: Kyrkans forskningscentral.

Sarracino, Francesco and O'Connor, Kelsey J. (2021): Economic growth and well-being beyond the Easterlin paradox. In: A Modern Guide to the Economics of Happiness, edited by Luigino Bruni, Alessandra Smerilli and Dalila De Rosa, 162-188. Cheltenham: Edward Elgar. doi:10.4337/9781788978767.00018

Schmieder, Julia & Wrohlich, Katharina (2021): Gender Pay Gap im europäischen Vergleich: Positiver Zusammenhang zwischen Frauenerwerbsquote und Lohnlucke. In: DIW Wochenbericht 88 (9): 141-147. doi:10.18723/diw_wb:2021-9-2.

Schmitz-Vardar, Merve (2021): Can nationalists be democratic citizens in the age of global migration? Boundaries of political community and their impact on liberal orientation in EU societies. In: Democratic Citizenship in Flux, edited by Markus Bayer, Oliver Schwarz and Toralf Stark, 193-218. Bielefeld: transcript.

Stankov, Nemanja and Zivkovic, Slaven (2021): May the lord protect our country: ethnic relations as a moderator between religiosity and radical right vote. In: Journal of Contemporary European Studies: 1-15. doi:10.1080/14782804.2021.1952167

Taipale, Sakari (2019): Technological Drivers and Sociocultural Change. In: Intergenerational Connections in Digital Families, 25-39. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11947-8_3.

Tromp, Paul; Pless, Anna & Houtman, Dick (2021): A Smaller Pie with a Different Taste: The Evolution of the WesternEuropean Religious Landscape (European Values Study, 1981-2017). In: Review of Religious Research. doi: 10.1007/s13644-021-00479-6.

Valgarosson, Viktor Orri & Devine, Daniel (2021): What satisfaction with democracy? A global analysis of "satisfaction with democracy" measures. In: Political Research Quarterly: 1-25. doi: 10.1177/10659129211009605.

van Houwelingen, Pepijn; Akaliyski, Plamen; Dekker, Paul & Iedema, Jurjen (2021): Convergence or divergence? A multilevel analysis of political values in 18 EU countries 1990-2017. In: Comparative European Politics 19: 452-470. doi: 10.1057/s41295-021-00241-w.

Vaughan, Kenneth R. (2020). Anti-Immigrant Sentiment and Opposition to Democracy in Europe. Journal of Immigrant & Refugee Studies: 1-17. First published online: November 17, 2020, https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1843749.

Vintila, Daniela and Martiniello, Marco (2021): Migrants political participation beyond electoral arenas. In: Handbook of Citizenship and Migration, edited by Marco Giugni and Maria Grasso, 303-316. Cheltenham: Edward Elgar.

Voicu, Malina & Ramia, Ioana (2020). European Identity: An Analysis of Measurement Equivalence Across Countries and Mode of Data Collection in the European Values Survey 2017/2018. Social Indicators Research 154, 815-834. doi: 10.1007/s11205-020-02541-2.

Vorsatz, Victor (2021): The Convergence of Political Values of Citizens Across EU Member States along EU Enlargement Rounds. In: SAIS Journal 24 (1): 95-113.

Wegscheider, Carsten and Nezi, Roula (2021): Who belongs to the people? The societal boundaries of national and European notions of citizenship. In: Democratic Citizenship in Flux. Conceptions of Citizenship in the Light of Political and Social Fragmentation, edited by Markus Bayer, Oliver Schwarz and Toralf Stark, 173-192. Bielefeld: transcript. DOI:10.14361/9783839449493-009

Wu, Cary (2021): Education and Social Trust in Global Perspective. In: Sociological Perspectives 64 (6): 1166-1186. doi:10.1177/0731121421990045

Wuttke, Alexander; Gavras, Konstantin & Schoen, Harald (2020): Have Europeans Grown Tired of Democracy? New Evidence from 18 Consolidated Democracies, 1981-2018. British Journal of Political Science: 1-25. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-67475-6.

Yao, Jingjing and Brett, Jeanne M. (2021): Mapping societal trust and trust in negotiations. In: International Journal of Conflict Management 32 (5): 826-847.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.