FSD3433 PROMEQ: pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi ja terveys 2016-2018

Tekijät

  • Ylistö, Sami (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Mäntysaari, Mikko (Jyväskylän yliopisto)
  • Mäki-Opas, Tomi (Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos)
  • Vaarama, Marja (Itä-Suomen yliopisto)
  • Forma, Leena (Tampereen yliopisto)
  • Partanen, Jussi
  • Klavus, Jan (Tampereen yliopisto)
  • Rissanen, Pekka (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

elämänhallinta, elämänlaatu, eriarvoisuus, hyvinvointi, julkiset palvelut, luottamus, osallistuminen, pitkäaikaistyöttömyys, sosiaalinen tuki, sosiaalipalvelut, sosiaaliset suhteet, terveydentila, terveyspalvelut, toimeentulo, työvoimapalvelut

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee pitkäaikaistyöttömien osallisuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, työmotivaatiota ja sosiaalipalvelujen käyttöä. Aineisto sisältää kolme työttömille suunnattua kyselyä: alkukartoituksen sekä 3- ja 6 kuukauden seurantakyselyt. Aineisto on kerätty osana laajempaa hanketta nimeltään Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019), jossa tutkittiin erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä. Tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen muiden kohderyhmien datat sekä yhdistetty data löytyvät myös Tietoarkistosta (FSD3432-FSD3436).

Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista.

Koska kyselyiden kysymykset toistuvat suunnilleen samoina, tässä esitellään alkukyselyn kysymysten aiheita. Kysely alkaa tämänhetkisen elämäntilanteen kartoittamisesta. Vastaajalta tiedustellaan asuinpaikan sijainnista, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrästä, tuloista ja lainoista. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko joutunut turvautumaan ruoka-apuun. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, itsetuntoa ja osallisuutta. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämään, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä.

Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Vastaajilta kysyttiin ihmissuhteiden laadusta, yksinäisyydestä, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä ja ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin työstä ja tulevaisuuden suunnitelmista, kuten onko hakenut töitä tai koulutuspaikkaa. Edelleen tiedusteltiin työntekomotivaatiota ja työn merkitystä elämässä väitteiden avulla.

Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin eri terveys- ja sosiaalipalveluiden kohdilla, onko hän käyttänyt palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana (seurantakyselyssä 6 kuukautta). Lisäksi tiedustellaan käyntien määriä tai niihin kulutettua aikaa. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten liikunnan määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, siviilisääty ja koulutus. Lisäksi on tieto kontrolli- tai koeryhmään kuulumisesta ja matched pair -parinumerotieto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.