FSD3571 Kansalaispaneeli Turun liikennejärjestelyistä: kuntalaiskyselyt 2021

Tekijät

Asiasanat

demokratia, ilmastonmuutokset, joukkoliikenne, kaupunkiliikenne, kaupunkitutkimus, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, liikennejärjestelmät, liikennesuunnittelu, luottamus, osallistava tutkimus, osallistuminen, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, päätöksenteko

Sisällön kuvaus

Turku keskustelee -hankkeessa tutkittiin turkulaisten mielipiteitä keskustan liikennejärjestelyistä. Aineisto koostuu hankkeen tuottamista kolmesta kyselystä.

Ensimmäinen kysely koostuu satunnaisesti valittujen 15-79-vuotiaiden turkulaisten vastauksista. Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin ensin, kuinka helppoa heidän mielestään Turun keskustassa on liikkua eri tavoin. Sen jälkeen kysyttiin, tulisiko erilaisia ihmisryhmiä huomioida enemmän tai vähemmän Turun keskustan liikenteen kehittämisessä. Kyselyssä kartoitettiin myös, kuinka usein ja miten vastaajat liikkuvat Turun keskustassa. Kiinnostuneita oltiin myös vastaajien kokemuksista Turun kaupungin päätöksenteosta ja kuntademokratian toimivuudesta, heidän luottamuksestaan erilaisia tahoja kohtaan sekä kiinnostuksesta yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien yhteiskunnallista osallistumista sekä sitä, kuinka huolestuneita vastaajat ovat ilmastonmuutoksesta. Vastaajilta kysyttiin, millaisia ympäristötekoja he omassa arjessaan tekevät, tai olisivat valmiita tekemään. Lopuksi vastaajille annettiin kahdeksan ilmastonmuutokseen ja liikenteeseen liittyvää uutisotsikkoa ja johdantotekstiä, joiden perusteella heidän täytyi pohtia, olisivatko he kiinnostuneita lukemaan koko artikkelin.

Ensimmäisen kyselyn yhteydessä vastaajille tarjottiin mahdollisuus osallistua verkossa toteutettavaan kansalaispaneeliin, jossa osallistujat perehtyivät keskustan liikennejärjestelyjä koskeviin skenaarioihin ja taustatietoihin. Toinen kysely koostuu vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden vastauksista. Tässä kyselyssä kartoitettiin vastaajien tietämystä Suomen politiikasta, demokratiasta, ilmastonmuutoksesta sekä Turun kaupunkiliikenteestä.

Kolmanteen kyselyyn vastasivat kansalaispaneeliin osallistuneet turkulaiset. Kysely jakautuu kahteen lomakkeeseen, joista toiseen vastasivat ne ryhmät, joissa oli kaupunginvaltuutettuja mukana, ja toiseen taas ne ryhmät joissa ei ollut kaupunginvaltuutettuja mukana. Kysymykset olivat pääosin samoja kuin ensimmäisessä kyselyssä. Näiden kysymysten lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan kokemuksia ja mielipiteitä toteutetusta kansalaispaneelista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinalue ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.