FSD3836 Osallisuuden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämisen vaikuttavuus (ESR): haastatteluaineistot 2019-2022

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aktiivisuus, hyvinvointi, kansalaistoiminta, kehittäminen, kokemukset, osallistuminen, osallisuus, projektit, toimijuus, toiminta, vaikuttaminen, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu osallisuutta edistäviin ESR-hankkeisiin osallistuneiden haastatteluista. Haastatteluissa käsitellään haastateltavien kokemuksia hankkeesta ja sen vaikutuksista omaan hyvinvointiin, osallisuuteen sekä aktiivisuuteen. Haastatteluilla pyrittiin keräämään osallisuuden kokemuksen muutoksia ja vaikutusmekanismeja kuvaavia pieniä onnistumistarinoita hankkeiden toteuttamiseen liittyen.

Aluksi haastatteluissa selvitettiin haastateltavan taustatietoja ja elämäntilannetta, jonka jälkeen tiedusteltiin, kuinka haastateltava päätyi mukaan hankkeen toimintaan. Tämän yhteydessä haastateltavaa pyydettiin kuvailemaan hankkeen toimintaa sekä kertomaan, mitä itse on päässyt tekemään. Seuraavaksi kysyttiin tarkemmin haastateltavan tuntemuksista. Häneltä kysyttiin miltä on tuntunut käydä toiminnassa, millaiset osallistujien suhteet ovat ja onko yhteisöllisyyttä. Lisäksi tiedusteltiin haastateltavan vaikutusmahdollisuuksista toimintaan sekä itsensä toteuttamisesta. Seuraavaksi siirryttiin tiedustelemaan esimerkkejä siitä, miten haastateltava on hyötynyt toiminnassa käymisestä. Haastateltavalta kysyttiin tarkemmin myös vaikutuksista esimerkiksi terveyteen, henkiseen hyvinvointiin, vireyteen tai itseluottamukseen. Lisäksi kysyttiin, onko haastateltava saanut toiminnan kautta uusia tuttavia sekä ovatko tulevaisuuden suunnitelmat muuttuneet. Viimeisessä osiossa haastateltavalta kysyttiin hankekohtaisia kysymyksiä toiminnan vaikutuksia koskevan kyselyn alustavista havainnoista. Esimerkiksi, onko huomannut hankkeen toiminnassa eroja miesten ja naisten osallistumisen suhteen.

Taustatietoina ovat haastateltavan sukupuoli, karkeistettu asuinpaikka, haastattelupäivämäärä sekä tieto hankkeen osallisuutta edistävästä toimintatavasta. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.