FSD1215 Sosiaalibarometri 2002

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

Kansaneläkelaitos, alueellisuus, hyvinvointi, julkinen sektori, järjestöt, kolmas sektori, muutos, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaaliset oikeudet, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, työvoimapalvelut, työvoimatoimistot

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat kuntien sosiaalitoimen, terveyskeskusten, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavassa asemassa olevat työntekijät tai johtoryhmät. Vastaajilta pyydettiin arvioita erilaisissa elämäntilanteissa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin tilanteesta ja eri tahojen merkityksestä hyvinvoinnin toteuttamisessa nyt ja vuoteen 2010 mennessä. Heitä pyydettiin arvioimaan omia mahdollisuuksiaan tukea eri väestöryhmien hyvinvointia ja kuntien edellytyksiä turvata asukkaittensa tarvitsemia erilaisia palveluita kuntien nykyisillä voimavaroilla. Edelleen pyydettiin arvioita oman sektorin palvelujen määrällisistä muutoksista ja toimivuudesta, toisten sektoreiden tarjoamista palveluista ja yksityisistä yritysmuotoisista sosiaali- ja terveyspalveluista eri väestöryhmien kannalta. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä myös toimeentuloturvajärjestelmän toimivuudesta ja riittävyydestä.

Vastaajia pyydettiin edelleen arvioimaan oman sektorin henkilöstömäärän muutosta, henkilöstön riittävyyttä, työntekijöiden tunnelmia, muuttoliikkeen vaikutuksia sekä työyhteisön kykyä huolehtia henkilöstönsä ammatillisesta osaamisesta ja sen kehittämisestä. Vastaajilta tiedusteltiin myös mielipidettä kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta.

Sosiaalitoimelta kysyttiin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja pyydettiin arviota sen muutoksesta vuonna 2002. Kaikilta muilta vastaajilta paitsi sosiaali- ja terveysjärjestöiltä kysyttiin arviota kuntouttavan työtoiminnan lakiin pohjautuvasta toiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Sosiaalitoimelta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä tiedusteltiin seudullisesta yhteistyöstä palvelujen tuottamisessa. Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöiltä kysyttiin sekä yleensä kolmannen sektorin että myös oman järjestön merkitystä erilaisten, hyvinvointiin ja sen takaamiseen liittyvien asioiden osalta. Niiltä kysyttiin myös maantieteellisestä toiminta-alueesta, toiminnan painopistealueista, eri toimintamuodoista ja erilaisista työntekijöiden työllistämismuodoista järjestön toiminnan kannalta. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema, -nimike tai tehtävänimike ja aluemuuttujia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.