FSD1314 Sosiaalibarometri 2003

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, henkilöstö, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, peruspalvelut, pätevyys, resurssit, sosiaalitoimi, sosiaalityöntekijät, terveyskeskukset, työvoimatoimistot

Sisällön kuvaus

Kyselyssä vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kyselyssä kartoitettiin hyvinvointia organisaation toiminta-alueella tiedustelemalla hyvinvoinnin kokonaistilannetta, eri elämänvaiheissa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin tilannetta ja organisaation mahdollisuutta tukea väestöryhmien hyvinvointia sekä eri tahojen (mm. oma perhe, seurakunnat) nykyistä ja tulevaa merkitystä hyvinvoinnin toteuttamisessa. Vastaajilta kysyttiin organisaation eri palvelumuotojen määrällisten muutosten suuntaa, järjestetäänkö palveluja uudelleen sekä miksi ja kuinka se tapahtuu. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi järjestöjen merkitystä organisaation palvelujen kehittämisessä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaation toiminta-alueella tuotettavia kunnallisia sosiaalipalveluja, julkisia terveyspalveluja, Kelan ja työhallinnon palveluja, yksityisiä yritysmuotoisia sekä järjestöjen tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäjien sekä organisaation kanssa tehtävän yhteistyön toimivuuden kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi, kuinka toiminta-alueella voidaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla.

Organisaation henkilöstöstä kysyttiin kokonaishenkilöstömäärän muutosta vuodesta 2002 vuoteen 2003, henkilöresurssien riittävyyttä, organisaation kyvykkyyttä huolehtia henkilökunnan ammatillisesta pätevyydestä sekä henkilöstön tunnelmia vuoden 2003 alussa. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mistä he itse johtavina työntekijöinä ovat tällä hetkelä huolestuneimpia sekä tyytyväisimpiä. Vastaajilta tiedusteltiin myös muuttoliikkeen vaikutuksesta organisaation toiminta-alueella. Lisäksi tiedusteltiin organisaation sijaintikunnan ja toiminta-alueen sosiaalis-taloudellista tilannetta.

Kuntien sosiaalitoimien vastaajilta kysyttiin lisäksi onko kunta sopinut järjestöjen kanssa palvelujen tuottamisesta seudullisesti ja joudutaanko kunnassa jonottamaan sosiaalipalveluja. Lisäksi tiedusteltiin kunnan taloudellista tilannetta ja sen arvioitua muutosta vuodesta 2002 vuoteen 2003 sekä tietoisen alibudjetoinnin esiintymistä. Edelleen kartoitettiin kuinka monta sosiaalityöntekijää kunnassa työskentelee, kuinka monta muodollisesti pätevää sosiaalityöntekijää kunnalla on ja jos päteviä työntekijöitä on liian vähän, kuinka tilannetta on pyritty ratkaisemaan. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka sosiaalitoimen hallinto on järjestetty sekä mikä on sosiaalitoimen tai vastaavan johtavan viranhaltijan virkanimike ja koulutustausta.

Kelan toimistojen ja työvoimatoimistojen vastaajilta tiedusteltiin lisäksi kuinka vastaajien organisaation palvelut voidaan turvata organisaation nykyisillä voimavaroilla. Terveyskeskusten vastaajilta kysyttiin myös joudutaanko toiminta-alueella jonottamaan terveyspalveluja sekä miten mahdollinen terveydenhuollon henkilöstön riittämättömyys on pyritty ratkaisemaan.

Järjestöjen vastaajilta tiedusteltiin järjestön toiminnan painopisteitä, toiminnan alueellista painottumista sekä toimintamuotojen keskeisyyttä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kysyttiin järjestön kokonaisbudjettia, yleistä taloudellista tilannetta, taloudellista tilannetta järjestön eri toimintaprofiilien (esim. edunvalvontajärjestö) osalta ja eri rahoituslähteiden merkitystä järjestön toiminnan kannalta. Järjestövastaajilta kysyttiin myös eri keinojen merkityksestä järjestön toiminnan kohteena olevien ryhmien tilanteen arvioinnissa, arvioita kolmannen sektorin sekä oman järjestön merkityksestä erilaisissa asioissa mm. toimeentulon turvaamisessa ja järjestöjen palvelutoiminnassa. Vastaajilta kysyttiin myös seudullisesta palvelujen tuottamisesta kuntien kanssa ja osallistumisesta sosiaalialan osaamiskeskuksiin. Lisäksi kysyttiin, millaisessa toiminnassa järjestöjen vapaaehtoiset ovat mukana.

Taustatietoina olivat vastaajan organisaatio, vastaajan asema organisaatiossa sekä organisaation sijainti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.