FSD1323 Hyvinvointi 2000

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansaneläkelaitos (KELA)
  • Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos

Asiasanat

elintaso, hyvinvointi, köyhyys, menot, sosiaaliturva, terveys, tulot, työ, työttömyys

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ammattinimikettä, työn ja työnantajan tyyppiä sekä työmarkkina-asemaa viimeisen 3 vuoden sisällä. Työttömiltä/lomautetuilta tiedusteltiin työttömyyskorvauksen laatua ja työttömyyden kestoa. Avo- tai avioliitossa olevia pyydettiin vastaamaan työhön ja työttömyyteen liittyviin kysymyksiin myös puolisoaan koskien. Lisäksi vain työttömiltä vastaajilta kysyttiin työttömyyskokemuksista, työllistymisyrityksistä, eri vaihtoehtojen, kuten keikkatyö ja kuntoutus, sopivuudesta nykyisessä tilanteessa sekä eri asioiden, muun muassa tulotason paranemisen ja työssäselviytymisen pelon, merkityksestä työn vastaanottamiseen.

Vastaajilta tiedusteltiin heidän terveydentilastaan mm. psykosomaattista oireilusta, luottamuksellisen keskustelukumppanin olemassaolosta sekä yksinäisyydestä. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä esimerkiksi mielekkään vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksiin. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan kuukausitasolla tulomuodoittain kotitalouden nettotulot ja kulut erilaisista menoista. Edelleen pyydettiin arvioimaan kuukausittaista käyttörahan määrää ja sen riittävyyttä, tyytyväisyyttä elintasoon, toimeentulon vaikeutta/helppoutta sekä tulotasoa viiden vuoden kuluttua. Lisäksi tiedusteltiin kokeeko vastaaja elävänsä köyhyydessä tai olevansa ylivelkaantunut.

Vastaajilta kysyttiin taloudellisten vaikeuksien sekä niiden ratkaisukeinojen käytön tiheyttä viimeisen vuoden aikana. Väitelausein kartoitettiin vastaajien mielipiteitä muun muassa sosiaaliturvasta ja julkista palveluista. Edelleen tiedusteltiin eri sosiaalietuuksien riittävyyttä sekä toimeentulotuen tason sopivuutta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan yhden aikuisen tarvitsemaa rahamäärää kuukaudessa sekä vastaajan kotitalouden toimeentuloon kohtuulliseksi katsomaa sosiaaliturvan määrää. Taustatietoina olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, kotitalouden jäsenten lukumäärät, asuinpaikan tyyppi, korkein koulutus ja puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.