FSD2155 KuntaSuomi 2004: liikuntatoimi 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hyyryläinen, Esa (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos)

Asiasanat

julkiset palvelut, kehittäminen, kunnallishallinto, kunnat, liikunta-alueet, liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelu, liikuntatoimi, ostopalvelut, palveluntuottajat

Sisällön kuvaus

Liikuntatoimen kysely 1999 kartoittaa kunnan liikuntapalvelujen tuottamista, liikuntatoimen ohjausta ja johtamista sekä kehittämispolitiikkaa. Vastaajat ovat kuntien liikuntatoimesta vastaavia viranhaltijoita. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Liikuntatoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 2002.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia erilaisia toimintoja kuuluu liikuntatoimen tehtäviin, mitä liikuntapalveluja kunnassa on tarjolla, mikä taho ne järjestää ja tukeeko kunta palvelujen järjestämistä. Lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat ostopalvelut sekä liikuntasektorilla tapahtuneet muutokset esimerkiksi virkojen, avustusten ja liikuntapaikkojen määrässä. Vastaajat arvioivat myös liikuntatoimeen liittyvien asioiden nykytilaa esimerkiksi palvelujen riittävyyttä ja eri liikuntapaikkojen toimivuutta.

Vastaajilta pyydettiin arviota kunnan liikuntatoimen asioiden käsittelystä vastaavan luottamushenkilöelimen merkityksestä ja toiminnasta asioiden hoidossa. He puntaroivat myös oman työaikansa jakautumista erityyppisten tehtävien kesken ja tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien tärkeyttä omassa työssään. Liikuntatoimen kehittämispolitiikkaa käsittelevät kysymykset toivat esiin vastaajien käsityksiä, millaisiin asioihin kunnan liikuntatoimen kehittäminen tulisi suunnata. Heille esitettiin myös joukko liikuntatointa koskevia väittämiä esimerkiksi liikuntatyön merkityksestä kuntalaisille ja liikuntatoimen saamista resursseista.

Vastaajien taustatietoja ovat sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueeseen mahdollisesti kuuluvat muut toimialat, työkokemus, koulutus ja onko vastaajan työpaikka samassa kunnassa kuin hänen asuinpaikkansa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.