FSD2638 Kokemuksia Myrsky-taidehankkeeseen osallistumisesta 2008-2010

Tekijät

  • Kotilainen, Sirkku (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)
  • Suoninen, Annikka (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)
  • Siivonen, Katriina (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

kokemuksellisuus, kulttuuri, kulttuurikasvatus, nuoret, nuorisotyö, osallistuminen, sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, taide, taidekasvatus, yhteistoiminta

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty osana Suomen kulttuurirahaston järjestämää Myrsky-hanketta. Myrsky-hankkeella haluttiin vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä sosiaalista ja henkistä kasvua tuomalla taide ja kulttuuri nuorten omaan elämään, sekä juurruttamaan yhteiskuntaan uusia taidetoiminnan tapoja. Myrsky-hanke kohdistettiin ensisijaiseti 13-17-vuotiaille nuorille. Siihen saivat osallistua kaikenlaiset nuoret, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin.

Aineisto sisältää Myrsky-hankkeen kvantitatiivisissa palautekyselyissä kerättyä tietoa. Tutkimuksen alkuvaiheessa käytettiin kolmea erilaista kyselyä, joista lyhyisiin taidehankkeisiin osallistuneet nuoret vastasivat yhdistelmäkyselyyn ja pidempiin taidehankkeisiin osallistuneiden nuorten toivottiin vastaavan erillisiin alku- ja loppukyselyihin. Vuoden 2009 joulukuussa siirryttiin käyttämään yhtä kaikille nuorille suunnattua kyselyä, johon vastattiin hankkeen päättyessä. Laajojen ja kauemmin kestäneisiin hankkeisiin osallistuneille nuorille suunnattujen kyselyjen lisäksi tutkimuksen osana toteutettiin kaksi erillistä kyselyä lyhyisiin työpajoihin osallistuneille nuorille. Näitä olivat tanssityöpajat Kainuun alueella sekä elokuvatyöpajat Jyväskylän alueella.

Kyselyissä selvitettiin vastaajien kulttuuriharrastuksia sekä heidän kiinnostustaan kulttuuritapahtumiin, -esityksiin ja -paikkoihin liittyen. Toteutettujen taidehankkeiden osalta tiedusteltiin, mihin taiteenaloihin kunkin hanke kuului, mitkä asiat olivat olleet tärkeitä hankkeessa, miten hankkeeseen osallistuminen vaikutti vastaajiin ja minkälaisia vaikutuksia hankkeella oli lähialueella. Lisäksi pyydettiin arvioimaan, miten nuorten osallistuminen oli toteutunut hankkeessa ja miten aktiivisesti vastaaja itse oli osallistunut hankkeeseen, minkälaisissa toimissa vastaajat ovat viihtyneet, mihin he olisivat halunneet osallistua enemmän ja millaista palautetta he ovat saaneet. Lisäksi kysyttiin muun muassa mitä vapaa-ajan aktiviteetteja vastaajilla on ja millaisia asioita he toivoivat elämältään tulevaisuudessa.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta, asuinpaikkakunnan koko, maakunta ja vastaajan perhetausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.