FSD3453 Liikettä toiselle asteelle: opettajaopiskelijoiden yksilöhaastattelut 2017-2018

Tekijät

Asiasanat

kehitysohjelmat, kielellinen vuorovaikutus, kurssimuotoinen opetus, liikunnanopettajat, motivointi, ohjauskeinot, opiskelijat, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaaliset taidot, tekniikat, vaikuttavuus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee motivoivan vuorovaikutuksen kurssille osallistuneiden opettajaopiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutustekniikoiden harjoittelusta ja käytöstä sekä eri tekniikoiden hyödyllisyydestä. Kurssit järjestettiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018 ja ne oli suunnattu pääosin liikunnanopettajaopiskelijoille. Kursseille osallistui yhteensä 35 opiskelijaa, joista 19 suostui haastatteluun. Aineisto on kerätty osana Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus -tutkimusprojektia. Tutkimus pohjautuu Let's Move It -vaikuttavuustutkimuksen tulosten hyödyntämiseen, ja se on saanut rahoituksensa Tutkimuksella eteenpäin -kärkihakkeesta.

Haastatteluteemoina toimivat kokemukset koulutuksen sisällöstä, motivoivien vuorovaikutuskeinojen toteutettavuus ja tehokkuus sekä käyttäytymisen muutoksen tuki. Koulutuksen sisältöön liittyen haastateltavilta tiedusteltiin kurssin itselle hyödyllisintä antia sekä mahdollisia kehityskohteita. Vuorovaikutuskeinojen toteutettavuuteen ja tehokkuuteen liittyvillä haastattelukysymyksillä pyrittiin selvittämään, miten opiskelijat harjoittelivat tekniikoiden käyttöä ja mitkä näistä tekniikoista he kokivat erityisesti toimiviksi. Samalla selvitettiin myös mahdollisia esteitä kokeilulle. Haastateltavilta tiedusteltiin myös mahdollisesta vuorovaikutustyylin muutoksesta ja siitä, mitä keinoja he käyttivät tukeakseen tätä muutosta. Samassa pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät edistivät tai hankaloittivat tyylin muuttamista. Haastateltaville näytettävänä virikemateriaalina käytettiin listaa kurssilla havainnollistetuista vuorovaikutustekniikoista sekä päiväkirjapohjaa, joka toimi vuorovaikutustyylin muuttamisen tukena. Läpi haastattelun pyrittiin saamaan konkreettisia esimerkkejä vuorovaikutustilanteista tai muista kokemuksista, jotka ilmenivät ammattiroolissa liikunnan parissa tai vapaa-ajalla.

Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi samaisessa hankkeessa kerättiin myös Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3452 Liikettä toiselle asteelle: Henkilökunnan täydennyskoulutuskyselyt 2016-2018.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.