FSD3672 Child-up: maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten haastattelut 2020-2021

Tekijät

Asiasanat

haasteet (ongelmat), kielitietoinen opetus ja kasvatus, kokemukset, kotoutuminen (maahanmuuttajat), koulukuraattorit, lapset (ikäryhmät), maahanmuuttajat, maahanmuuttajatausta, monikulttuurisuus, nuoret, opetushenkilöstö, osallisuus, sosiaalinen integraatio, sosiaalityöntekijät, tulkit

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten kokemuksia liittyen maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuuteen, kotoutumiseen sekä heidän kanssa työskentelyyn. Haastateltuja ammattilaisia ovat asioimistulkit, koulukuraattorit, opettajat, ohjaajat sekä muut sosiaalialan työntekijät esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. Aineisto koostuu sekä yksittäishaastatteluista että ryhmähaastatteluista. Aineisto on kerätty osana Child-up-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän huoltajiensa kokemuksista oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa ja kasvatusyhteisöissä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten toiminnasta. Hankkeen on rahoittanut Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Haastattelurungon sisältö vaihteli hieman eri ammattiryhmien edustajien välillä. Haastatteluissa kartoitettiin ammattilaisten kokemuksia työstä maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Kysymyksillä kartoitettiin ensin työnkuvaa, työssä kohdattavia haasteita sekä siinä tarvittavaa tukea. Haastatteluissa keskityttiin koulu- ja kasvatuskontekstiin. Seuraavaksi selvitettiin ajatuksia lasten vertaissuhteista sekä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä. Lopuksi haastateltavilta tiedusteltiin kehitysehdotuksia. Pyrkimyksenä oli selvittää hyviä käytänteitä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta ja kotoutumista. Muita keskeisiä haastatteluissa esiintyviä teemoja olivat esimerkiksi varhaiskasvatus, monikulttuurisuus, toimijuus, sukupuoliroolit sekä kieli- ja kulttuuritietoisuus.

Taustatietoina ovat päivämäärä, haastateltavan sukupuoli ja ammatti. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi samaisessa hankkeessa on kerätty myös Tietoarkistoon arkistoidut kvantitatiiviset kyselyaineistot FSD3438-FSD3443.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.