FSD1133 Sosiaalibarometri 1998

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta.

Vastaajilta pyydettiin arviota kolmannen sektorin merkityksen suuruudesta mm. vertaistoiminnassa sekä eri tahojen (esim. itseapu, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Heiltä tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä eri tahojen merkityksestä alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikutuksesta asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä kysyttiin mielipidettä sosiaalipoliittisista kysymyksistä kuten universalismin kestävyydestä, tarveharkinnan muutoksista, muuttoliikkeen vaikutuksista ja kolmannen sektorin merkityksestä. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön toimintamuotojen muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä muutoksista järjestön alueellisessa yhteistyössä. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike ja maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.