FSD1193 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nakari, Risto (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)

Asiasanat

esihenkilöt, johtaminen, julkiset palvelut, kannustus, kilpailu (toiminta), kunnat, palkat, palkitseminen, ristiriidat, tuloksellisuus, työilmapiiri, työmotivaatio, työntekijät, työtyytyväisyys, työyhteisöt, työympäristö, vaikuttaminen, viranhaltijat, yksityistäminen

Sisällön kuvaus

Vastaajia pyydettiin ensin arvioimaan omaa sektoriaan ja sen kautta kuntien palvelutoimintaa muutamien väittämien valossa. Väittämät koskivat muun muassa sektorin tuottamien kunnallisten palvelujen merkitystä kuntalaisten tasa-arvolle, niiden tehokkuutta verrattuna yksityiseen vaihtoehtoon, johtamistapaa, kilpailuttamista ja yksityistämistä. Vastaajien tuli arvioida oman työnsä ruumiillista ja henkistä rasittavuutta, työtahdin muutoksia ja nykyistä työmäärää. Käsityksiä oman työn palkkaustasosta, sen erilaisista sisällöllisistä ominaisuuksista ja etenemismahdollisuuksista kysyttiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan työtään koskien sekä sitä, miten hyvin he saavat tietoa työhönsä suunnitelluista tai tehtävistä muutoksista. Vielä kysyttiin mahdollisuutta saada tukea esimieheltä ja työtovereilta työn tuntuessa hankalalta sekä selvitettiin suhtautumista asiakkaiden taholta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin.

Tutkimuksessa kartoitettiin työpaikan ilmapiiriä useiden väittämien avulla ja tutkittiin työpaikalla esiintyviä erilaisia ristiriitoja ja niiden käsittelyä. Lisäksi vastaajat arvioivat suhdettaan esimieheensä sekä esimiehensä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Työmotivaatiota ja tuloksellisuutta selvitettiin tutkimuksessa myös. Vastaajia pyydettiin arvioimaan luetelluista vaihtoehdoista, minkälaisin keinoin työmotivaatiota voitaisiin parantaa sekä osoittamaan, mitkä keinoista ovat käytössä heidän työpaikallaan. Heidän tuli myös arvioida omia valmiuksiaan selviytyä työtehtävistään. Edelleen kysyttiin, miten todennäköisiä erilaiset tavat palkita erityisen hyvin tehty työ olisivat vastaajien tapauksessa. Lisäksi kysyttiin, mitkä työssä esiintyvät piirteet ovat vastaajille tärkeitä.

Vastaajien tuli arvioida oman toimialansa johtoa erilaisia piirteitä kuvaavien käsiteparien avulla (esim. aloitteellinen vs. jarruttava, asiantunteva vs. käytännön tarpeille vieras). Käsityksiä vastaajien työyhteisöjen tuottavuusongelmien syistä ja lähteistä sekä sitä, miten hyvin tai huonosti palvelut ja toimet on heidän toimialallaan hoidettu tutkittiin myös. Lopuksi kysyttiin vastaajien käsityksiä ammattiosaston ja luottamusmiehen toiminnasta sekä palkkojen määräytymisen perusteista.

Taustamuuttujia olivat sen kunnan nimi, jossa vastaaja työskentelee, vastaajan toimipiste (työpaikka tai työyhteisö) kunnassa, vastaajan virka tai toimi, palvelussuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, vakinaisuus), kokoaikaisuus, osa-aikaisuus, vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, mahdollinen esimiesasema ja ammattiliiton jäsenyys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.