FSD3459 Opettajankoulutuksen vetovoima: kyselyt 2020

Tekijät

  • Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos

Asiasanat

koulutus, lukiolaiset, mielikuvat, opettajankoulutus, opettajankoulutuslaitokset, opettajat, opettajuus, opinto-ohjaajat, opiskelijat, vetovoimaisuus

Sisällön kuvaus

Aineistossa on selvitetty korkeakouluopintojaan suunnittelevien lukiolaisten, opettajaksi opiskelevien, lukioiden opinto-ohjaajien ja opettajankouluttajien käsityksiä opettajankoulutuksesta ja opettajan työstä. Eri vastaajaryhmien kyselylomakkeet toistuvat lähes samankaltaisina. Aineisto on osa hanketta, joka tutkii opettajakoulutuksen vetovoimaisuutta ja se on toteutettu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja, jonka jälkeen lukiolaisilta kysyttiin tarkemmin lukio-opinnoista ja hakusuunnitelmista mahdollisia tulevia opintoja koskien. Opettajaksi opiskelevilta kysyttiin opiskelusta opettajankoulutuksessa ja opettajankouluttajilta taustatietoja heidän työkokemuksestaan. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä opettajankoulutuksesta, opettajan ammatista ja koulusta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän käsityksiään eri tekijöiden vaikutuksesta opettajankoulutuksen sekä opettajan ammatin ja koulun houkuttelevuuteen. Lopuksi kartoitettiin vastaajien seuraamia medioita sekä pyydettiin vastaajia arvioimaan, kuinka eri mediat vaikuttavat mielikuviin opetus- ja kasvatusalasta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, ikäryhmä, äidinkieli ja asuinpaikkakunnan tyyppi sekä tieto siitä, onko asuinpaikkakunnalla opettajankoulutusta järjestävä yliopisto tai ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tämän kvantitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvalitatiivinen kyselyaineisto FSD3458 Opettajankoulutuksen vetovoima: fokusryhmähaastattelut 2020.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.