Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3818 Improvisaatiomenetelmä opettajankoulutuksessa: ennakkotehtävät ja oppimispäiväkirjat 2017-2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

esiintyminen, esiintymisjännitys, esiintymispelko, esiintymistaito, improvisointi, jännittäminen, kielellinen vuorovaikutus, opettajankoulutus, opetus, opetustaito, sosiaalinen vuorovaikutus, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden tuottamista ennakkotehtävistä, oppimispäiväkirjoista sekä oppimispäiväkirjojen vertaispalautteista, joissa he käsittelevät improvisaatiota ja improvisaatiomenetelmiä sekä vuorovaikutus- ja esiintymistilanteita. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetyn ”Improvisaatiolla itsevarmuutta opetukseen” -opintojakson aikana toteutetun tutkimuksen yhteydessä. Opintojaksolle osallistuminen edellytti tutkimukseen osallistumista. Tutkimukseen sisältyi myös neurotieteellinen osallistujien psykofysiologisia vasteita mittaava osuus, mikä asetti ehtoja opintojaksolle osallistuville. Tämä aineisto sisältää osallistujien tuottamat kirjoitukset.

Opintojakso järjestettiin kahteen kertaan, joista ensimmäiselle toteutukselle osallistuneet muodostivat tutkimuksen interventioryhmän ja jälkimmäiselle osallistuneet kontrolliryhmän. Interventioryhmä koosti kurssin aikana ennakkotehtävän, oppimispäiväkirjan sekä kaksi vertaispalautetta oppimispäiväkirjoista, kun taas kontrolliryhmä koosti ennakkotehtävän sekä oppimispäiväkirjan.

Ennakkotehtävissä osallistujat pohtivat suhdettaan esiintymiseen, esiintymisjännitykseen sekä opettajuuteen. Lisäksi ennakkotehtävässä tiedusteltiin ajatuksia improvisaatiosta sekä odotuksista kurssin suhteen. Oppimispäiväkirjoissa sen sijaan osallistujat pohtivat kurssin aikana oppimaansa liittyen improvisaatioon ja esiintymisharjoitteisiin sekä niiden soveltamista käytännön opetus- ja esiintymistilanteisiin. Osallistujat pohtivat myös erilaisia arjen vuorovaikutustilanteita opintojaksolla esiintuotujen harjoitteiden ja käsitteiden kautta. Lisäksi osallistujat pohtivat olivatko saaneet apua esiintymisjännitykseen sekä myös yleisesti sitä, missä kokivat kehittyneensä, vahvistuneensa tai toisaalta mitä olisivat halunneet oppia lisää. Oppimispäiväkirjojen vertaispalautteissa kirjoittajat puolestaan peilaavat vapaamuotoisesti oppimiskokemuksiaan suhteessa muiden ajatuksiin, kuten mitä koki samoin tai eri tavoin kurssin aihealueista.

Taustatietoina on mainittu vastaajan ryhmä tutkimuksessa sekä tutkittaville muodostettu koodi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.