FSD1132 Sosiaalibarometri 1997

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaaliturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanneesta sekä arviota mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Heiltä tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä sekä eri työtapojen toimivuudesta organisaatiossa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin tämän hetkisiä tunnelmia ja mielialoja. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden muutoksista. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin asiakkaiden tilanteesta eri elämän osa-alueilla kuten ihmissuhteet ja asumistilanne.

Vastaajilta kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta. Lisäksi heiltä kysyttiin eri tahojen (esim. perhe, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä sosiaalipoliittisista kysymyksistä kuten perustoimeentuloturvajärjestelmän toimivuudesta. Heiltä kysyttiin myös eri tekijöiden merkitystä toiminta-alueen tulevaisuuteen (esim. kansainvälistyminen) sekä organisaation toimintatapojen kehittämiseen (esim. asiakkuuden uudelleen määrittely). Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike ja kolme aluemuuttujaa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.