FSD2580 Itäsuomalaiset poliisit 1995-1998: terveys ja työolot

Tekijät

  • Kerkkänen, Paavo (Joensuun yliopisto)

Asiasanat

elintavat, esihenkilöt, henkilöstöpolitiikka, huumori, oireet, poliisi (organisaatiot), poliisihallinto, poliisit (ammatit), työilmapiiri, työkyky, työterveys, työviihtyvyys, uupumus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin itäsuomalaisten poliisien terveyteen, työkykyyn, työilmapiiriin ja huumorintajuun liittyviä asioita. Aineistoa on kerätty vuosina 1995 ja 1998 kysymyslomakkeilla (a, b, c, h, i), haastatteluilla (e, f), terveystarkastuksissa sekä kuntotesteissä (g). 105 vastaajasta 74 osallistui tutkimukseen kumpanakin vuonna, 18 pelkästään vuonna 1995 ja 13 pelkästään vuonna 1998. Huumoria käsittelevät haastatteluvastaukset sisältyvät erilliseen avovastaustiedostooon.

Työterveyshuollon kyselylomakkeessa (a) selvitettiin muun muassa, miten työterveyshuolto on järjestetty, millaiseksi vastaajat näkevät terveydentilansa, käyttävätkö vastaajat tupakkaa tai alkoholia sekä millaisia työntekoa haittaavia tuki- ja liikuntaelinvaivoja heillä on ollut vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin, haittaavatko erilaiset tekijät, kuten ergonomiset ongelmat, rauhaton työtila, tartuntavaara, tapaturmavaara, huono työilmapiiri tai liiallinen stressi vastaajien työntekoa ja työssä viihtymistä.

Oirelomakkeessa (b) kysyttiin esiintyykö vastaajilla työhön liittyen vaivoja, kuten päänsärkyä, väsymystä, unihäiriöitä, masennusta, jännittyneisyyttä, ahdistusta tai pahoinvointia. Työtyytyväisyyslomakkeessa (c) sen sijaan arvioitiin muun muassa työpaikan ja työn tavoitteita, työilmapiiriä, henkilöstöpolitiikkaa, ristiriitojen ratkaisua, kouluttautumismahdollisuuksia sekä työmoraalia. Lisäksi kysyttiin, ovatko vastaajat tyytyväisiä työympäristöönsä, työtiloihinsa, työvälineisiinsä ja palkkaansa.

Huumoria käsittelevistä haastatteluista (e, f) tämä aineisto sisältää ainoastaan itsearviointimuuttujat, joissa vastaajat ovat saaneet arvioida omaa huumorintajuaan asteikolla 4-10. Vuonna 1998 on kysytty vielä erikseen vastaajien suhtautumista itseen kohdistuvaan hyväntahtoiseen leikinlaskuun ja pahantahtoiseen tai ilkeään leikinlaskuun.

Terveystarkastus- ja kuntotestitulokset (g) sisältävät muun muassa pituus-, paino- ja verenpainemittaukset. Lisäksi verikokeissa on selvitetty vastaajien kolesteroli-, HDL-kolesteroli-, gamma-GT- ja hemoglobiinitasot. Kuntotestit sisälsivät muun muassa UKK-kävelytestin, punnerrustestin ja leuanvetotestin.

Burnout-indeksilomake (h) sisälsi työssä jaksamiseen liittyviä väittämiä, jotka käsittelivät esimerkiksi työn määrää, työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän suhdetta sekä työn aiheuttamaa painetta. Työkykyindeksilomakkeessa (i) verrattiin nykyistä työkykyä elinaikaiseen parhaimpaan, työkyvyn riittävyyttä työn ruumiillisten ja henkisten vaatimusten kannalta sekä kysyttiin, haittaavatko sairaudet tai vammat vastaajien nykyistä työtä. Lisäksi kysyttiin vielä muun muassa poissaoloista viimeisen vuoden aikana ja tulevaisuuden näkymistä työkyvyn kannalta.

Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, työtehtävä ja työaika.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.