FSD2850 Sosiaalibarometri 2013

Tekijät

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, asiakastyö, hyvinvointipalvelut, kilpailuttaminen, osatyökykyiset, resurssit, sosiaalietuudet, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, terveyskeskukset, terveyspalvelut, työ- ja elinkeinotoimistot, työttömät, työvoiman palvelukeskukset, viranomaisyhteistyö

Sisällön kuvaus

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2013 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa palveluiden toteutuminen ja uudistaminen, työttömien työllistäminen, sosiaalietuuksien käyttö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi kyselyssä tarkastellaan väestön hyvinvoinnin tilannetta, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä Kaste-ohjelmassa sekä Kelan ja TE-toimistojen palveluiden tilannetta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaalihuollon, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen ja terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajat. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta.

Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli hyvinvoinnin tilanne ja voimavarat, joihin liittyen kartoitettiin vastaajien alueen väestön hyvinvoinnin kehitystä ja kuntalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista nykyisillä resursseilla. Lisäksi tiedusteltiin, miten eri palvelut toteutuvat kunnissa: sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kysyttiin muun muassa palvelujen laadun ja tehokkuuden, asiakkaiden oikeusturvan ja kustannustietoisuuden toteutumisesta. Kelan toimistojen johdolta kysyttiin Kelan asiakaspalvelun, esimerkiksi neuvonnan, etuuksien hakemisen ja käsittelyn sekä päätösten selkeyttä ja toimivuutta.

Seuraavaksi tarkasteltiin osatyökykyisten tai pitkittyneesti työttömien työllistämistä. Sosiaalihuollon, Kelan toimistojen sekä TE-toimistojen johdolta tiedusteltiin muun muassa eri tahojen mahdollisuuksia tukea ja tarjota palveluita työttömille sekä TE-toimiston ja muiden tahojen palveluiden, kuten työkokeilujen, ammatinvalinnanohjauksen ja kuntouttavan työtoiminnan vaikutusta osatyökykyisten tai pitkittyneesti työttömien tilanteeseen. Lisäksi osalta vastaajista kysyttiin, mitä palveluita tulisi kehittää kiireellisimmin ja miten yhteistyö toimii TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen välillä.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri seikkojen, kuten resursoinnin, yhteistyön eri tahojen välillä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien, toteutumista alueellaan. Lisäksi kysyttiin, miten merkittävinä vastaajat näkivät eri tahojen, kuten sosiaalitoimen, terveystoimen, koulu-/sivistystoimen, järjestöjen tai poliisin, roolin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä sosiaalietuuksien saamisesta ja väärinkäytöstä. Heitä pyydettiin arvioimaan muun muassa sosiaalietuuksien väärinkäytön yleisyyttä sekä sitä, miten suurena ongelmana he pitivät sitä, että ihmiset eivät saa niitä sosiaalietuuksia, joihin heillä on oikeus, tai sitä, että sosiaalietuuksia käytetään tietoisesti väärin. Lisäksi sosiaalitoimen ja terveyskeskusten johdolta sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajilta kartoitettiin kuntien ja järjestöjen yhteistyön toimivuutta Kaste-ohjelmassa.

Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, organisaation sijaintialue sekä alueellinen kuntaryhmitys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.